Sommarens viktigaste lagändringar

Juridik & Politik Nytt halvårsskifte, nya lagar, här hittar du en sammanfattning av de viktigaste på miljöarenan.

Ny lag kring järnvägstrafik.

I början av juni trädde nya regler i kraft för internationell järnvägstrafik. Lagpaketet ersätter lagen från 1985 och innefattar bland annat ändringar inom förordningen (2006:311) för transport av farligt gods. Genom ändringarna moderniseras den svenska regleringen av internationell järnvägstrafik. Regleringen anpassas också till den som tillämpas i övriga Europa.

Nya redovisningskrav i miljöledningsförordningen

Ändringarna innebär i huvudsak nya krav på redovisning, men också att reglerna för statliga myndigheter blir enklare. Än förändring innebär att myndigheterna ska redovisa hur de använder sin energi. De ska även rapportera sina inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader. Uppgifterna ska rapporteras till Naturvårdsverket som i sin tur rapporterar till Energimyndigheten. Förordningen trädde i kraft den 6 juli i år.

Enklare redovisning av elnätsverksamhet

Syftet med lagändringarna är att skapa en enklare redovisning av elnätsverksamhet och göra det tydligare vilken myndighet som tar emot uppgifter om elcertifikatssystemet. Energimyndigheten tar över rollen som kontoföringsmyndighet för elcertifikat och ursprungsgarantier från Svenska kraftnät. Ändringarna trädde i kraft den 1 juli i år.

Ny havsplaneringsförordning

Den 1 september 2014 trädde en ny bestämmelse i miljöbalken i kraft. Av bestämmelsen framgår att regeringen ska besluta om en havsplan för havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Havsplanerna ska ge vägledning till myndigheter och kommuner vid planläggning och prövning av anspråk på användning av områdena. Enligt den nya havsplaneringsförordningen ska Havs- och vattenmyndigheten ansvara för framtagandet av de här havsplanerna.

Inga tillstånd för oljeutvinning

Den 1 juli genomfördes offshoredirektivet som innebär att det inte längre går att lämna tillstånd till prospektering eller utvinning av olja inom svenska havsområden. Svenskregistrerade företag som bedriver olje- eller gasverksamhet till havs utanför EU måste rapportera om de varit inblandade i allvarliga olyckor.

Detaljplanen ändras.

Ändringarna gäller från den 15 juni och berör byggnader i närheten av så kallade Sevesoverksamheter, det vill säga stora industrier inom exempelvis kemikalie- och papperstillverkning. Syftet är att begränsa följderna vid allvarliga olyckor.

Norra länken slipper trängselskatt

Från den 7 september försvinner trängselskatten vid Norra länken i Sockholm. Anledningen är att de som bor på Lidingö inte ska behöva betala trängselskatt även om de inte ska resa in till Stockholmbegränsa följderna vid allvarliga olyckor.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.