Hur finansiera miljöexport

Att hitta finansiering för en satsning på miljöexport kan vara svårt, men det behöver inte vara omöjligt. Det finns en rad alternativ som erbjuder olika former av hjälp till finansiering.
Miljö & Utveckling hjäper dig att hitta till några finansieringsorgan.

Det tycks finnas en utbredd åsikt bland mindre företagare att möjligheterna till ekonomisk finansiering av miljöexportsatsningar är liten. Men sanningen är den att det definitivt inte saknas möjligheter. Snarare kanske det är så att de inte är så lätta att hitta och att de inte är så lättillgängliga för mindre företagare.

Lena Rooth är Exportrådets finansieringsexpert. Hon har kartlagt vilka finansieringsalternativ som finns tillbuds när ett företag ska göra en marknadssatsning. Däremot handlar det inte om möjligheter till projektfinansiering.

Grovt kan man dela in exportfinansieringen i tre olika områden. För det första finns det allmänna möjligheter till finansiering. Sedan finns det möjligheter att söka finansieringsstöd från några få specifika projekt och till sist kan man söka stöd från institut i de länder där exportsatsningen ska genomföras.

Trots att fler och fler företagare genom Exportrådets arbete får upp ögonen för vilka möjligheter som finns till finansieringsstöd till marknadssatsningar återstår flera problem att lösa. Ett är att det är mycket snårigt och arbetsamt att hitta fram till det finansieringsorgan som är rätt för just det exportprojekt man planerar. Ett annat är att när man väl har hittat rätt så är det både krångligt och tar lång tid att rent praktiskt fylla i en ansökan om stöd. Sedan är det också så att olika typer av finansiärer enbart är beredda att satsa i olika skeenden av en exportsatsning. Därmed kan det krävas många olika kontakter och ansökningar samtidigt för att kunna genomföra en satsning.

– Dessutom är det fortfarande så att ingen finansiär egentligen vill vara först med att satsa pengar i ett nytt miljöexportprojekt, berättar Lena Rooth.

En hjälp som finns att tillgå för småföretagare är dock Exportrådets utökade verksamhet. Genom sitt småföretagarprogram erbjuder de kostnadsfria situationsanalyser av företagets behov av medarbetarkompetens och finansiell förstärkning, och hjälp med hur företaget konkret ska gå tillväga med sin satsning. Nytt för Exportrådet är att det nu finns möjligheter till konkret stöd för mässarrangemang. I småföretagarprogrammet finns ett kvalitetssäkringsprogram för att mässatsningen ska bli så lyckad som möjligt. I programmet ingår checklistor för förberedelser och budget, utbildningar i mässagerande och mässteknik och programuppföljning. Småföretagarprogrammet erbjuder också kompetensutveckling i form av utbildningar.

Fakta

Vägar för att få hjälp med finansieringen.

Genomgången gör inget anspråk på att vara en heltäckande beskrivning, men den visar exempel på några olika ingångar till att få finansieringsstöd till en exportsatsning.

* Stiftelsen Innovationscentrum.

Statlig stiftelse som satsar pengar i kommersiellt intressanta projekt. Kan lånaut upp till 100 procent av projektkostnaden, räntefritt och amorteringsfritt fram till den dag återbetalningsplanen börjar.

* ALMI Företagspartner

De lånar ut pengar till exportsatsningar och de gör det med något större risktagande än bankerna. Går vanligen in med toppdelen av en lånefinansiering när inte bankerna vill finansiera fullt ut.

* Industrifonden

Stödjer företags exportsatsningar med flera olika finansieringsformer, men kan också gå in med ägarkapital.

* Norrlandsfonden

p> Lånar ut pengar, men då är förutsättningarna att man också gör en egen finansiell satsning. Vänder sig i första hand till företag i Norrland.

* 6:e AP-fonden.

Statlig fond som kan satsa på exportprojekt genom att gå in med pengar och vill alltid vara med som delägare i projekten. Engagemanget är alltid tidsbegränsat och oftast i större projekt.

* Svensk Exportkredit

Lånar ut pengar till projekt utomlands som har en väsentlig effekt på miljön.Har olika former av krediter.

* Atle Teknik AB

Riskkapitalbolag som har som inriktning att investera inom miljöteknik och andra teknikområden som företrädesvis har inriktning mot en internationalisering.

* Exportkreditnämnden

Kan ge lån som bidrar till att företagen reducerar sin risker för utebliven betalning av såväl kommersiella som politiska händelser. Lånen har lång kredittid och god förlusttäckning.

* ISPA

En EU-fond som vänder sig till partnerskapsländerna i Östeuropa där de kan gå in och finansiera miljöexportprojekt. Ger i första hand stöd till större projekt inom transportsektorn, men ger även stöd till finansiering inom miljöområdet.

* NEFCO Nordiska miljöfinansieringsbolaget

Riskkapitalinstitut som finansierar miljöprojekt i framförallt central- och östeuropa.

* Nordiska miljöutvecklingsfonden

Lånar ut pengar med lägre räntor, längre amorteringstid och längre amorteringsfrihet.

* Nordiska Investeringsbanken

Ägs av de fem nordiska länderna och inriktar sig på att ge långfristiga lån till projekt för hållbar utveckling, men dock i första hand till stora projekt.

* Nordic Project Fund

Kan ge bidrag främst till förstudier för miljöexportprojekt.

* SIDA

Har olika program för satsningar på främst kunskapsöverföringar. Det kan SIDA ge bidrag till. Dessutom kan nya programmet Demoöst underlätta för svenska miljöföretag som vill leverera demonstrationsutrustning.

* Swedfund Investment Operations

Investerar tillsammans med svenska företag i utländska projekt genom bland annat lån och bankgarantier i investeringslandet.

* Swedfund Investment Services

Hjälper företag att ta fram skräddarsydda finansieringslösningar.

* Baltic SmallBiz-fond

Swedfund i samarbete med bland annat Exportrådet som driver en fond inriktad på att finansiera små projekt med svensk anknytning.

* Lokala banker

Lokala banker i exportländerna, till exempel Bank Ochrony Srodowiska i Polen som hanterar den polska eko-fonden.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.