Första utvärdering av miljömålen klar

Vi måste satsa på konkreta åtgärder inom tre områden för att snabbt nå längre när det gäller att lösa de stora miljöproblemen. Det handlar om effektivare energianvändning och transporter, om giftfria och resurssnåla kretslopp samt om hushållning med våra naturresurser och vår bebyggelse. Det framgår av Miljömålsrådets första samlade utvärdering av arbetet med att nå Sveriges femton nationella miljökvalitetsmål. Rapporten överlämnades idag till miljöminister Lena Sommestad. Riksdagen har beslutat att de flesta av miljökvalitetsmålen ska vara uppnådda 2020 och i rapporten Miljömålen – allas vårt ansvar!, har Miljömålsrådet gjort en utförlig genomgång av miljöarbetet. Genomgången är baserad på ett 20-tal underlagsrapporter från en rad myndigheter.

– För att nå miljömålen krävs beslut om ny åtgärder och styrmedel, säger Jan Bergqvist, ordförande i Miljömålsrådet.

I rapporten läggs det fram ett antal förslag som ska bidra till att uppfylla miljömålen:

Fordonsskatt efter miljöklass

Miljömålsrådet föreslår att fordonsskatten för tunga fordon differentieras efter miljöklass, att en kilometerbaserad vägskatt på godstransporter ersätter den nuvarande vägavgiften samt att samhället stimulerar införandet av arbetsmaskiner med låga utsläpp. Fordonsskatten bör utvecklas så att den tar hänsyn till utsläppet av koldioxid.

Energieffektivisering

Rådet föreslår också att myndigheterna får större möjligheter att ställa krav på befintlig bebyggelse för att t.ex. förbättra inomhusmiljön eller spara energi. Vidare behövs det åtgärder för att minska utsläpp av partiklar till luften från småskalig vedeldning.

Förstärk systemet med differentierade farledsavgifter

För att minska sjöfartens utsläpp av svaveldioxider och kväveoxider bör Sjöfartsverket gå vidare med att utveckla systemet med differentierade farledsavgifter och verka för att motsvarande system införs i andra länder.

Registrering av kemiska ämnen

Rådet föreslår att alla kemiska ämnen som omfattas av EU:s nya kemikalieregler ska vara registrerade senast 2010. Särskilt farliga ämnen ska vara tillståndsprövade för en tidsbegränsad period. Tillståndsplikten ska också gälla ämnen som stör hormonsystemet eller som är starkt allergiframkallande.

Skogsavverkning kan vara aktiv naturvård

Insatserna för att skydda skog genom naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal behöver förstärkas – med nuvarande takt kommer delmålet för skydd av skog att nås först 2018. Skogsvårdslagen bör ändras så att det blir möjligt att avverka skog för att bevara och utveckla särskilda naturvärden.

Bryt sambandet tillväxt – miljöbelastning

Miljömålsrådet konstaterar i rapporten att ekonomisk tillväxt är en av förutsättningarna för framgångsrikt miljöarbete, men att det gäller att bryta sambandet mellan tillväxt och miljöbelastning. I Sverige har detta skett när det gäller utsläpp av de växthusgaser som inte kommer från transportsektorn, men det måste ske inom fler områden. Rådet betonar därför vikten av internationellt samarbete och Sveriges pådrivande roll inom EU.

Fyra av målen är särskilt svåra att nå

Miljömålsrådet gör i rapporten bedömningen att fyra av de femton miljömålen är särskilt svåra att nå. När det gäller målen Levande skogar och Ingen övergödning minskar visserligen miljöpåverkan, men naturen behöver lång tid för att återhämta sig. I fråga om Giftfri miljö är det ett stort problem att spridningen av giftiga ämnen är diffus och svår att komma åt samtidigt som många ämnen är långlivade. När det gäller Begränsad klimatpåverkan krävs omfattande internationella överenskommelser, där Kyotoprotokollet bara är ett första steg.

Samordna statsbidragen till kommunerna

Miljömålsrådet konstaterar att miljölagstiftningen visserligen är effektiv, men att tillämpningen behöver förstärkas så att miljöperspektivet kommer med i all samhällsplanering. Rådet betonar också kommunernas centrala roll i miljöarbetet och uppmanar regeringen att anpassa statsbidragen så att de ger mest nytta i förhållande till miljömålen. För att hjälpa kommunerna i sitt miljöarbete stöder Miljömålsrådet utvecklingen av miljöindikatorer som kan användas på lokal nivå.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.