Regeringens klimatplan får rejäl känga av Klimatpolitiska rådet

Klimat Regeringens klimatplan saknar verklighetsanpassning. Klimatmålen kommer inte nås med nuvarande politik, menar Klimatpolitiska rådet som granskat regeringens klimathandlingsplan. 

Regeringens klimatplan får rejäl känga av Klimatpolitiska rådet
Ingrid Bonde och Johan Kuylenstierna. Foto: Klimatpolitiska rådet

Torsdagen 12 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin rapport för 2020 till miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S).

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Rapporten innehåller Klimatpolitiska rådets granskning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen.

Rådet ger regeringens klimatpolitik mer ris än ros.

– Med beslutad politik klarar vi inte målen. Tyvärr är denna bild, ett år efteråt oförändrad. De beslut som regeringen fattat under året ändrar inte kurvan av utsläppsminskningar, utan gapet mot målet är i stort sätt oförändrat, säger Klimatpolitiska rådets ordförande, Ingrid Bonde under en presskonferens.

Handlingsplanen strider mot klimatlagen

Regeringen presenterade Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan strax innan jul 2019, i linje med det klimatpolitiska ramverk som slogs fast 2017. I den beskrivs 132 punkter för hur Sveriges växthusgasutsläpp ska minska till netto noll senast år 2045.

Fakta

12 rekommendationer för hur klimatarbetet ska förbättras

1. Konkretisera den klimatpolitiska handlingsplanen så att den blir en plan för handling med ansvarsfördelning, tidsättning och effektbedömning av varje insats och av helheten. Följ upp planen årligen i regeringens klimatredovisning.

2. Stärk och bredda ansvaret för det klimatpolitiska arbetet i regeringen, förslagsvis genom en styrgrupp med ansvar för att implementera det klimatpolitiska ramverket med statsministern som ordförande.

3. Ge relevanta myndigheter ett stående uppdrag att föreslå insatser som bidrar till att klimatmålen nås inom utsatt tid, inklusive konsekvensutredda förslag till den klimatpolitiska handlingsplanen.

4. Stärk myndigheternas kompetens och kapacitet för att bedöma och följa upp effekterna av politiska insatser för att uppnå klimatmålen i syfte att lägga en solid grund för kontinuerligt lärande och vidareutveckling av politiken.

5. Se till att det klimatpolitiska ramverket och den klimatpolitiska handlingsplanen får lika starkt och tydligt genomslag i regeringens arbete som budgetpolitiken och det finanspolitiska ramverket.

6. Omsätt de branschvisa färdplaner som tagits fram inom initiativet Fossilfritt Sverige i handlingsplaner för stegvis genomförande, uppföljning och uppdatering, gemensamt mellan regeringen och respektive bransch.

7. Fastställ snarast en tidplan för aviserade insatser för ett mer transporteffektivt samhälle och snabbare elektrifiering, liksom för svensk produktion av hållbara, förnybara drivmedel, och avsätt nödvändiga resurser för genomförandet.

8. Påbörja omgående utredningsarbetet för en ny vägtrafikbeskattning så att reformen kan realiseras i takt med transportsystemets snabba förändring och ingå i den omfattande skattereform som regeringen hänvisar till.

9. Fortsätt att prioritera statliga utvecklingsmedel till fossilfria och konkurrenskraftiga industriprocesser som kan minska industrins utsläpp av växthusgaser.

10. Tydliggör hur förutsättningar och incitament kan skapas för att implementera och skala upp koldioxidavskiljning och lagring, vilket enligt dagens kunskapsläge ser ut att behövas för vissa utsläpp och för att bidra till negativa utsläpp (bio-CCS).

11. Stanna inte vid en ambition om ett ”fossiloberoende” jordbruk, utan utforma en tydligare plan för att helt fasa ut fossila bränslen och kraftigt minska andra växthusgasutsläpp från jordbruket.

12. Utveckla politiken för att stimulera och stödja hushållens, företagens och den offentliga sektorns efterfrågan på utsläppsfria och mer resurseffektiva varor och tjänster inom alla sektorer.

Källa: Klimatpolitiska rådet

– Vår bedömning av planen som regeringen har lämnat är att den omfattar över hundra insatser, vilket är positivt, det visar på en hög ambition. Vi kan dock konstatera att för att vara en plan behöver man tidsplaner, ansvarsfördelning, konsekvensanalyser och effektbedömningar. Detta saknas i planen. Vår bedömning är därmed att den inte uppfyller lagens krav. Arbetet behöver konkretiseras och genomföras mycket fortare än vad planen i dag visar, säger Ingrid Bonde.

Samma status som statsbudgeten

Klimatpolitiska rådet menar att arbetet i regeringen måste vidgas – från att bara utformas av miljödepartementet till att hela regeringen samverkar. Rådet tycker att det klimatpolitiska ramverket ska få samma status som statsbudgeten.

– Man måste gå från idé till konkret planering och handling, säger Ingrid Bonde.

Tagit fram tolv rekommendationer

I rapporten har Klimatpolitiska rådet tagit fram tolv rekommendationer för hur bland annat klimatarbetet ska få en bred förankring och hur myndigheter ska kunna samverka i frågan. Rådet har också tagit fram redskap som kan göra det möjligt att utvärdera olika klimatåtgärder.

– Vi fortsätter ambitionen att ha ett ganska begränsat antal mer övergripande rekommendationer, som vi menar är viktiga för samhällsomställningen, snarare än att kanske utveckla hundratals små rekommendationer inom alla sektorer, säger Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet.

Statsministern som ordförande

En av rekommendationerna är att handlingsplanen måste omvandlas till en plan på riktigt – innehållandes ansvarsfördelning, tidfördelning och effektbedömningar. Klimatpolitiska rådet tycker att det är viktigt att följa upp planen årligen i regeringens klimatredovisning från och med nu.

– Man måste bredda ansvaret för det klimatpolitiska arbetet inom regeringen. Detta genom att etablera en styrgrupp med flera departement representerade, med ansvar för implementeringen av det klimatpolitiska ramverket, med exempelvis statsministern som ordförande, säger Johan Kuylenstierna.

Rådet vill också att man ska ge relevanta myndigheter uppdrag och göra dem mer engagerade i klimatarbetet.

– Vi noterade att väldigt få myndigheter var inblandade i att ta fram planen, säger Johan Kuylenstierna.

Fossilfria handlingsplaner måste genomföras

Rådet lyfter också fram de 21 fossilfria handlingsplanerna som tagits fram av Fossilfritt Sverige tillsammans med näringslivet.

– Det är oerhört viktigt att dessa färdplaner omsätts till handling. Det ska vara ett samarbete mellan regeringen och respektive bransch, där vi menar att näringsdepartementet också ska få en starkare roll, säger Kuylenstierna.

Läs mer om de tolv rekommendationerna och hela rapporten här.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.