Låga krav och dålig uppföljning

Att ett företag förlorar en offentlig upphandling på grund av för hårda miljökrav är ytterst ovanligt. Kraven upplevs som relevanta, men uppföljningen av miljökraven är dålig. Det visar en undersökning som Miljö & Utveckling gjort bland leverantörer i transportbranschen.

Det är sammanlagt 40 transportföretag i fyra svenska regioner som deltagit i undersökningen. Åkerier och busstrafikföretag från Malmö, Stockholm, Göteborg och Luleå har svarat på frågor om miljökrav i offentlig upphandling.

Undersökningen visar att de vanligaste miljökraven i offentliga upphandlingar är av teknisk karaktär. Det rör sig om miljöklassade motorer, partikelfilter och miljövänliga däck. En förklaring till att det är just tekniska krav som ställs kan vara att de är jämförelsevis enkla för företagen att uppfylla. Därmed är de också lätta att kontrollera och upphandlarna får möjlighet att visa på konkreta resultat. Miljöledningssystem utgör ett undantag, mer än hälften av företagen anser att det är ett av de vanligaste kraven. På en direkt fråga uppger 60 procent av leverantörerna att krav på miljöledningssystem är ganska eller mycket vanligt.

Ovanligt med biobränslen

Enligt undersökningen är ISO 14 000 den mest efterfrågade typen av miljöledningssystem. Men nära 20 procent uppger att upphandlarna kräver diplomering och så många som en tredjedel av de tillfrågade företagen säger att det inte krävs någon specifik form av miljöledningssystem.

Krav på förnybara fordonsbränslen, exempelvis etanol eller biogas, verkar vara ovanligt. Det nämns av endast sex företag och bland företagen i Luleå-regionen är det ingen som har erfarenhet av att det kravet har ställts. Att införa förnybara bränseln kräver betydligt större ansträngningar från leverantörernas sida. Svårigheter att hitta miljöfordon i rätt storlek och den dåliga tillgången till tankställen kan vara några faktorer som avskräcker upphandlare från att ställa sådana krav.

Relevanta krav

Transportleverantörerna verkar inte heller ha några större svårigheter att uppfylla de miljökrav som ställs. Endast ett av företagen uppger att de har förlorat en upphandling på grund av miljökrav och det är bara ett fåtal av de svarande som har valt att inte lämna anbud på grund av för hårda krav.

En slutsats kan vara att upphandlarna av bristande kunskap om branschen ställer krav utifrån vad de anser att företagen klarar av att uppfylla. Att en majoritet av företagen, 62,5 procent, anser att miljökraven i offentlig upphandling är mycket relevanta, eller ganska relevanta, kan ses som ett resultat av det förhållandet.

Undersökningen ger en negativ bild av upphandlarnas arbete med uppföljningar av de miljökrav som ställs i offentliga upphandlingar. Över hälften av de tillfrågade företagen uppger att inga uppföljningar alls görs.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.