Konsumenter får Philips att hållbarhetsredovisa

Philips är ett av de större multinationella företag som valt att redovisa sitt arbete med hållbarhetsfrågor.
– Det här är ett sätt för oss att skapa förtroende hos konsumenterna och det är nödvändigt för att blir framgångsrik i ett längre perspektiv, säger Philips vice vd Henk de Bruin.

Elektronikföretaget Philips hållbarhetsredovisning är rykande färsk och den första som företaget någonsin gjort. Vice vd Henk de Bruin är stolt, men medger att arbetet inte varit helt enkelt att genomföra.

– Men det är nödvändigt, det handlar om att bygga upp ett förtroende hos allmänheten. Jag skulle tro att 75 procent av ett företags värde ligger i dess rykte, säger Henk de Bruin och räknar upp ett antal varumärken som förlorat förtroende hos kunderna. Det vill Philips inte utsätta sig för.

Andra argument till att arbeta med hållbarhetsfrågor är att det blir lättare att rekrytera folk och att få personalen att stanna, menar han.

Svår data

Vi framställandet av första hållbarhetsredoviningen har företaget haft vissa problem med att framställa data som på ett rättvist och pålitilig sätt ger en bild av hållbarhetsarbetet. Hur ska man redovisa att företagets praktikplatser i Holland hjälpt till att minska arbetslösheten, eller vad utbildningsprojektet i Filippinerna fått för sociala följder? Här finns en del kvar att göra och redovisningen har fortfarande vita fläckar att fylla.

– Jag tror ändå att det är nödvändigt att genomgå det här arbetet. Det är viktigt att ha ordentligt med faktaunderlag att bemöta skeptisk kritik med. Att genomföra en hållbarhetsredovisning är ett sätt för oss att bevisa att vi är att lita på, säger Henk de Bruin.

Involvera alla

Philips hållbarhetsredovisning som bland annat innehåller information om företagets miljöpåverkan och sociala arbete, är nu förankrad i företagets topp. Nästa steg blir att informera och motivera alla de 177 000 anställda världen över. Hittills har frågeformulär delats ut till de anställda för att få fram deras åsikter kring hållbarhetsarbetet, men mer detaljerade sådana behöver utföras. Till hösten räknar Henk de Bruin med en hel del resor för att motivera de anställda. Det slutgiltiga målet är att nå ut till kunderna.

Genomskinlighet

Att vara öppen och inte dölja något tror han är viktigt för att skapa ett förtroende hos konsumenterna. Multinationella företag behöver bli mer öppna och transparenta och även redovisa sina dilemman och svårigheter, inte bara det som går bra.

Han exemplifierar med egna erfarenheter från Philips nedläggningar i Europa som gett företaget en del negativ publicitet.

– Vid sådana tillfället gäller det att vara bra förberedd och att inte dölja varför man gör något. Det ska vara lätt att få tag på information om vad som är på gång och varför det görs, menar Henk de Bruin.

Att de nedlagda europeiska fabrikerna istället förflyttats till utvecklingsländer ser han inget fel i utan snarare som ett led i företagets hållbarhetsarbete.

– Genom att förlägga produktion i den fattiga delen av världen bygger vi välfärd där. När människor får pengar att handla för skapas nya marknader, något som är bra för hela samhället och i förlängningen också innebär nya marknader för Philips.

I ett längre perspektiv tror Henk de Bruin att det är nödvändigt att hållbarhetsfrågorna blir en självklar del i affärstänkandet. Ett kortsiktigt perspektiv är inte tillräckligt, det gäller att se längre än till nästa kvartalsrapport.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.