Miljövarudeklarationer i EU kan bli verklighet

Hela EU kan komma att få samma standard för miljövarudeklarationer.
Tanken är att europeiska företag ska stimuleras till miljöarbete och krav på miljövarudeklarationer kan bli ett verktyg för detta.

Miljövarudeklarationer i EU kan bli verklighet

Konsultfirman ERM, environmental resources management, har på uppdrag av EU tagit fram ett förslag på standardiserade miljövarudeklarationer inom EU. Under året ska förslaget behandlas av kommissionen och tanken är att skapa ett miljöarbete inom ramen för den europeiska produktpolitiken IPP. Miljövarudeklarationer skulle verka stimulerande och bli ett system som näringslivet frivilligt kan ta sig an, anser ERM.

Miljövarudeklarationer enligt EPD är den modell som ERM fastnat för eftersom EPD redogör för miljöinformationen i en produkts hela livscykel, från framtagningsprocess till användning. Modellen kan användas som underlag för jämförelser av en produkts miljöbelastning och ger en lättillgänglig, kvalitetssäkrad och jämförbar information.

Sven-Olof Ryding, Vd för miljöstyrningsrådet ser flera fördelar med EPD .

– Vanlig miljömärkning ger ingen information om den belastning en vara skapar under under framtagning, användning eller som avfall. Den tar inte hänsyn till hela livscykeln och EPD behövs som ett komplement till miljömärkning.

Med ett gemensamt system skulle kraven på europeiska produkter lättare kunna harmoniseras och verifieras och det skulle leda till ökat förtroende för miljöinformation, skriver man i ERM:s rapport. ERM tycker också att EU bör stimulera efterfrågan på miljövarudeklarationer genom att baka in dem i regler för offentlig upphandling.

Sverige långt fram

Ett av de företag som tidigt utarbetade en EPD är svenska Volvo. Sedan mitten av 1990-talet har man arbetat med miljövarudeklarationer på personvagnssidan och idag arbetar man med EPD på många områden inom produktionen, bland annat på lastvagnssidan.

– Arbetet har inte varit problemfritt, men mycket givande både internt och i kommunikation med kunden, säger Inge Horkeby på Volvo.

En gemensam EU-standard tror han enbart skulle vara positivt för Volvo.

– Samma standard i hela Europa skulle vara bra för branschen och ge ett mervärde för kunden, samt underlätta jämförelser av olika produkter.

Det förslag som ERM gett EU-kommissionen vill att EU stärker EPD med ett ramdirektiv, men samtidigt låter marknaden få ett stort inflytande över miljövarudeklarationens framtida utveckling och genomförande. Förslaget ska behandlas av kommissionen under det kommande året och Sven-Olof Ryding på miljöstyrningsrådet gissar att de kommer att anta någon variant av rekommendationerna. Men även om förslaget inte går igenom tror han att näringslivet kommer att ta till sig EPD.

– Många inom näringslivet är positiva till ett internationellt system för EPD som bygger på en ISO-standard, men självklart bidrar det till en positiv utveckling om EU börjar arbeta efter konsultfirmans förslag.

Själv är Sven-Olof Ryding mycket positiv till EPD.

– Jag tror att systemet har en framtid. Om tre år bör EPD ha blivit så känt att folk i allmänhet vet vad det innebär.

Fakta

Fakta EPD

Environment Product Declaration, EPD, är ett informationssystem som beskriver miljöegenskaper hos produkter och tjänster. Syftet är att ge lättillgänglig, kvalitetssäkrad och jämförbar information av en produkts sammantagna miljöpåverkan i alla produktionsled, av dess livscykel. Tanken är att EPD ska vara ett underlag så sakliga och rättvisa bedömningar av en varas miljöpåverkan kan göras när man ska välja produkt exempelvis i samband med professionell upphandling. Systemet är en tillämpning av den kommande internationella standarden ISO 14025.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.