Svensk klimatpåverkan ökar för tredje kvartalet i rad

Klimat Medan vi gläds åt att artisten Miley Cirus retweetar bilder på klimatministern som skriver under förslaget till klimatlag, ökar Sveriges klimatpåverkande utsläpp för tredje kvartalet i rad.
SCB:s utsläppsstatistik är mycket oroande läsning, skriver Mattias Goldmann, vd för den liberala tankesmedjan Fores.

Svensk klimatpåverkan ökar för tredje kvartalet i rad
Mattias Goldmann, hållbarhetschef på Sweco.

IEA har tidigare kallat Sverige för ”världsmästare i decoupling”; att bryta sambandet mellan ökad ekonomisk tillväxt och ökad klimatpåverkan. Att bryta detta samband är helt avgörande för att världen ska nå de klimatmål som antogs i Paris och nu ratificerats, och att Sverige nu inte tycks klara detta är en illavarslande signal även utanför landets gränser.

Som första land i världen redovisar Sverige kvartalsvisa utsläppsdata för växthusgaser. Initiativet från SCB:s Miljöräkenskaper är tyvärr betydligt mer positivt än de siffror de redovisar. Tredje kvartalet 2016 ökar Sveriges samlade klimatpåverkande utsläpp med 2,8 procent, jämfört med samma kvartal 2015. Under samma period ökade BNP med 2,6 procent; vi har alltså en snabbare utsläpps- än tillväxtökning.

El och gas ökar

Utsläppen från tillverkningsindustrin, som står för nästan en fjärdedel av Sveriges samlade klimatpåverkan, ökade under tredje kvartalet med 4,4 procent jämfört med samma period 2015. Samtidigt minskade förädlingsvärdet med 0,9 procent; vi är alltså klimatmässigt allt mindre effektiva. Stål- och metallframställning, raffinaderier, kemikalie- och cementproduktion bidrar mest till utsläppen av växthusgaser, men störst utsläppsökning stod kemikalieproduktionen för.

Utsläppsökningen är störst inom sektorn el, gas och värme, med en drygt tioprocentig ökning jämfört med samma kvartal året innan. Men utsläppen från denna sektor är till stor del väderberoende, vilket för nästa kvartal som redovisas kan slå åt motsatt håll. Eftersom sektorns utsläpp motsvarar 12 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, måste dock den långsiktiga trenden vara tydligt minskande, vilket den alltså inte är.

Ökade utsläpp från transporter

Transportsektorn står för 24 procent av Sveriges totala utsläpp och är ensam om att ha ett specifikt utsläppsmål, enligt miljömålsberedningens sjupartiöverenskommelse. För att nå målet om 70 procent lägre utsläpp 2030 jämfört med år 2010 behöver sektorn minska sina utsläpp med 6,6 procent per år.

Sedan 2010 har minskningstakten i sektorn i genomsnitt varit 2-3 procent per år, vilket alltså är alltför blygsamt – och nu ökar transportindustrins utsläpp åter, särskilt flyg- och sjöfartsnäringarna. Förädlingsvärdet steg med mycket blygsamma 0,6 procent i perioden; här finns det största gapet mellan ökade utsläpp och ökat ekonomiskt värde.

Transporter ger upphov till utsläpp inom åtskilliga sektorer, främst byggsektorn, tjänstesektorn, offentlig sektor och hushållens utsläpp. För hushållen finns en positiv trend och en av få ljuspunkter i Sveriges klimatpåverkan; deras utsläpp minskade med 4,1 procent. En del av förklaringen är ändrat beteende, inte minst på vägarna där den totala bränsleåtgången står still trots att fler bilar används fler mil.

En väckarklocka

SCB:s kvartalsvisa statistik är en viktig väckarklocka för ett land med högt ställda ambitioner på klimatområdet. Sjupartiöverenskommelsen att till år 2045 nå nettonoll i klimatpåverkan, med 85 procent minskade utsläpp, kräver en genomsnittlig minskningstakt på 5-6 procent per år. Att utsläppen nu ökar med 2,8 procent är, försiktigt uttryckt, inte behjälpligt. Artisten Miley Cirus retweet må vara en pr-mässig framgång för klimatministern, men för klimatet krävs att politiken i närtid sjösätter en en trovärdig färdplan för att nå de mål miljömålsberedningen slagit fast.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.