Här lägger ni krutet i miljöarbetet

Energieffektivisering, avfallshantering och klimatfrågor. Det är de miljöområden Sveriges företag jobbar mest med just nu. I skymundan hamnar ekosystemtjänster, socialt ansvarstagande och kemikaliefrågor, enligt M&Us prenumeranter.

Här lägger ni krutet i miljöarbetet

Att minska sin energiförbrukning och jobba med sin klimatpåverkan, det är var Sveriges verksamheter lägger fokus på just nu. Resultaten kommer från en egen undersökning som Miljö & Utveckling genomfört under våren där även avfallshantering ligger i topp. ”vi lägger stort fokus på energiförbrukning och avfall, men energiförbrukning är i fokus nu eftersom vi redan kommit långt på avfallssidan” säger en miljöchef inom industrin.

Att intresset för energieffektivisering är stort är inte konstigt. En bred samhällsdebatt om energiförbrukning och en kommande energibrist, statliga energisparprogram och en stadigt ökad elnota gör att incitamenten för att spara på energi är många. Dessutom hänger satsningar på energieffektivisering tätt samman med en minskad klimatpåverkan som också är en fråga som många miljöansvariga intresserar sig för.

Långt ned på listan över var de miljöansvariga lägger sin tid kommer kemikaliehantering, socialt ansvarstagande och att utveckla ny miljöteknik. Mycket få har börjat titta på ekosystemtjänster. Antagligen eftersom kopplingen mellan vad naturen har att erbjuda och den egna verksamhetens produkter fortfarande är ett relativt nytt inslag i miljödebatten.

Annorlunda om tre år

Men att intresset är stort för exempelvis socialt ansvarstagande råder det ingen tvekan om även om frågorna inte ligger på bordet dagligdags. Om tre år tror organisationerna överlag att de har ökat sina miljösatsningar. Många tror att de kommer att lägga mer tid på energieffektivisering och på att minska organisationens klimatpåverkan. Andra satsningar som ligger i pipeline är att utveckla företagets affärer ur ett miljöperspektiv och att minska slöseriet av råvaror.

Lagstiftning, kundtryck och varumärkesbyggande är de drivande faktorerna i miljöarbetet i nämnd ordning. Vad våra politiker stiftar för lagar är med andra ord den viktigaste faktorn, även om allt fler nämner att de senaste åren inneburit ökat kundtryck. Den ekonomiska vinsten och business to business är i dagsläget inte drivande element i miljösatsningarna.

Vållar huvudbry

Om man flyttar fokus från själva ämnesområdena till vilka arbetsuppgifter som framförallt vållar miljöcheferna stort huvudbry så är det några som sticker ut. Ett av dem är hur man ska kunna mäta miljöarbetet för att kunna koppla hållbarhetsfrågorna till affärsnyttan. Som en miljöchef inom industrin uttrycker sig: ” Vi ska ju tjäna pengar också!”

Det handlar alltså om att kunna bevisa för ledningsgruppen att miljöarbetet är bra för affärerna, även om man kanske har en högre initial kostnad. Det handlar om att mäta och följa upp för att kunna slänga upp riktiga mätbara fakta på bordet för att få tyngd bakom sina argument.

En annan tuff puck för miljöchefen är att hålla miljöarbetet levande så att de beslut som tas faktiskt genomförs. Få ledningsgrupper säger nej till att organisationen ska ha ett internt miljöarbete. Att ta fram grunddokument som exempelvis policys är ofta inte det det stora dilemmat utan det är sedan som problemen börjar. Det är lätt att falla tillbaka i de gamla hjulspåren även om det står i policyn att videokonferenser är att föredra framför resande eller att alla ska stänga av datorerna när de går från jobbet. I Näringslivets Miljöchefers undersökning som vi också presenterar på de här sidorna kan man se att företagsintern kommunikation är en av de absolut största utmaningarna för miljöchefen, en bild som väl stämmer överens med M&Us undersökning. För att citera en miljöchef i vår rundringning: ”Jag funderar mycket på hur man får ut miljömålen i organisationen och hur man gör sitt ledningssystem till en del av verksamheten. Att det som beslutas inne hos chefen går ut hela vägen i organisationen”.

Fakta

Om undersökningen:

Undersökningen baseras på en webbenkät som skickades ut till 300 slumpvis utvalda prenumeranter. Av dem valde 102 att svara. Enkäten har dessutom kompletterats med en med en telefonintervju med 12 slumpvis utvalda prenumeranter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste