EU-strategi för biologisk mångfald

EU:s insatser för att bevara den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna har inte varit tillräckligt effektiva. Nu har kommissionen presenterat en ny strategi.

I EU är det endast 17 procent av de skyddade arterna och livsmiljöerna och 11 procent av de skyddade ekosystemen som mår bra. Kommissionen anser själv att insatserna har varit för breda och inte tillräckligt effektiva. Den nya strategin gäller till 2020 och har sex mål med tillhörande åtgärder. Målet är att:

* Se till att de EU-lagar som skyddar fåglar och livsmiljöer följs.

* Bevara och förbättra ekosystemen och återställa minst 15 procent av de skadade områdena.

* Få jord- och skogsbruket att främja den biologiska mångfalden.

* Garantera ett hållbart fiske genom att minska fångsterna till vetenskapligt fastställda gränser senast 2015. 88 procent av fiskbestånden i EU är överfiskade eller utarmade.

* Bekämpa främmande arter som invaderar våra ekosystem och hotar 22 procent av EU:s inhemska arter.

* Öka EU:s insatser för att motverka den globala förlusten av biologisk mångfald.

Nu ska parlamentet och rådet diskutera och godkänna strategin.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.