Avlopp sårbara för klimatförändringar

Stockholm är en av de städer som kan få problem med att hantera avloppsvattnet redan inom några decennier. Mer regn och fler människor som använder systemen är orsaken.

Ökade regnmängder och stigande vattennivåer gör att avloppssystemen utsätts för mer påfrestningar i framtiden. En forskningsstudie för Stockholm visar att förändrad nederbörd i kombination med befolkningsökning ger risk för störningar redan om mindre än 40 år, skriver Smhi på sin hemsida.

Stockholms avloppssystem tar hand om och renar det använda avloppsvattnet för över en miljon människor. Här rinner också en stor mängd vatten från regn och snösmältning. Vattnet spolas ut i avloppet och transporteras genom ledningsnätet till reningsverken i Henriksdal och Bromma. Det renade avloppsvattnet följer sedan med de utgående strömmarna i skärgården, ut till Östersjön. Håller inte avloppssystemet måttet rinner avloppsvattnet ur rakt i Mälaren och Östersjön.

Mer vatten framöver

Resultat från den nya studien pekar på att vatteninflödet till Henriksdals reningsverk kan öka med mellan 15 och 20% fram till nästa sekelskifte. Beräkningarna visar också att volymen orenat vatten som släpps ut kan öka 5-10% inom de närmaste trettio åren och 20-40% mot slutet av seklet.

Ytterligare en utmaning är att nederbörden sannolikt får annorlunda mönster i framtiden, med mer regn under vinterhalvåret men mindre på somrarna. Högre vattennivåer i Mälaren och Östersjön, samt fler och kraftigare skyfall, ökar också risken för olika typer av översvämningsproblem.

Det är inte heller bara avloppssystemen som står inför utmaningar i och med förändrade nederbördsmängder. Detsamma gäller vattenförsörjningen vilket M&U tidigare skrivit om. Bara en liten temperaturhöjning ger en ny mikrobiologisk fauna som innebär nya virus, sporer och bakterier i vårt dricksvatten som reningsverken inte kan hantera idag. Därtill kan ett varmare klimat förorsaka stora översvämningar som gör dricksvattnet otjänligt.

/p>

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.