Kritik mot sänkt reduktionsplikt: ”Sverige riskerar mångmiljardbelopp i böter”

Reduktionsplikt Genom en sänkning av reduktionsplikten riskerar Sverige mångmiljardbelopp i böter. Det är en del av den kritik som lyfts i remissvaren om regeringens förslag om att sänka reduktionsplikten.

Kritik mot sänkt reduktionsplikt: ”Sverige riskerar mångmiljardbelopp i böter”
Merparten av remissinstanserna är kritiska mot sänkt reduktionsplikt. Foto: Adobe Stock.

Tidigare i år kom regeringen och Sverigedemokraterna överens om att sänka inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel till sex procent. Idag, fredag, är sista dagen för remissinstanserna att svara på regeringens förslag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Av de 75 remissinstanserna har drygt hälften svarat. Efter en snabb genomgång framgår det att merparten är kritiska, men att några välkomnar förslaget.

Här är ett urval av de remissvar som lämnats in till regeringen.

2030-sekretariatet

”Förslaget från regeringen saknar konsekvensanalyser, ger inga konkreta förslag på hur de mycket omfattande utsläppsökningarna på sammanlagt långt över tio miljoner ton koldioxid ska kompenseras och resonerar inte kring de betydande riskerna att Sverige genom sänkningen inte klarar EU:s precisa klimatmål och därmed tvingas betala mångmiljardbelopp i böter”

RISE

”Utsatta grupper som drabbats av höga drivmedelspriser, vilka bara delvis är kopplade till reduktionsplikten, kan med fördel stödjas genom mer pricksäkra åtgärder som inte har negativa konsekvenser för klimatarbetet. Därutöver kan en sänkt eller slopad reduktionsplikt få avsevärda negativa konsekvenser på svensk grön tillväxt och försörjningstryggheten”

Naturvårdsverket

”Om den föreslagna sänkningen av reduktionsplikten på diesel och bensin genomförs och bibehålls ökar dock avståndet till målen. Det gäller etappmålet för inrikes transporter och Sveriges mål för utsläppen utanför EU:s utsläppshandel. Med en sänkt reduktionsplikt blir det också svårare för Sverige att klara sitt utsläppsåtagande gentemot EU, vilket även kan få ekonomiska konsekvenser för Sverige.”

Transportföretagen

”Transportföretagen har under lång tid ansett att en broms för reduktionsplikten är helt nödvändig (…) Transportföretagen anser däremot att regeringen borde gjort en mjukare inbromsning. Vi har förordat att reduktionsplikten skulle återställas till de nivåer som gällde när reduktionsplikten infördes (2018-årsnivåer av utsläppsreduktion) och att förändringen måste åtföljas av en omfattande översyn av styrmedlet”

Transportsytrelsen

”Transportstyrelsen har inga synpunkter på förslagen i sak. Vi vill ändå notera att transportsektorns möjlighet att nå etappmålet 2030, om att reducera växthusgasutsläppen från inrikes transporter exklusive luftfart med 70 procent jämfört med 2010, kan försvåras om inte andra åtgärder införs”

Svenskt Näringsliv

”Svenskt Näringsliv delar bedömningen i promemorian att sänkt reduktionsplikt i närtid kan bidra till lägre kostnader och stärkt konkurrenskraft för företag (…) Sänkt reduktionsplikt kan dock komma att försvåra uppfyllandet av klimatmål och regeringen bör därför analysera och eventuellt föreslå kompletterande styrmedel och åtgärder som säkerställer att Sverige når sina åtaganden, med ett helhetsperspektiv, till exempel genom att underlätta elektrifiering samt reformer för kortare tillståndsprocesser”

Maskinentreprenörerna

”Att sänka reduktionsplikten är en kortsiktigt lämplig åtgärd
för att motverka de höga drivmedelsprisernas negativa effekter för såväl entreprenadbranschen som för samhället (…) En sänkt reduktionsplikt kan dock försvåra uppfyllandet av svenska och europeiska klimatmål, så det är av stor vikt att regeringen analyserar och föreslår kompletterande styrmedel och åtgärder som säkerställer att Sverige når sina åtaganden”

Scania

”Scania avstyrker detta förslag och anser att en hög inblandning biodrivmedel i bensin och diesel är ett mycket kostnadseffektivt och enkelt styrmedel för att minska växthusgasutsläppen och nå Sveriges klimatmål inom transportsektorn”

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.