Klimatpolitiska rådet: Regeringen saknar ledarskap och kritisk blick

Klimat För första gången på två decennier driver Sverige en klimatpolitik som riskerar att öka utsläppen. Nu krävs det att regeringen ökar takten. Det konstaterar Klimatpolitiska rådet som ger tio rekommendationer till regeringen.

Klimatpolitiska rådet: Regeringen saknar ledarskap och kritisk blick
Cecilia Hermansson, Klimatpolitiska Rådets ordförande

Den nya regeringens klimatpolitik har gjort att Sveriges arbete med att nå klimatmålen tappat styrfart. Därför behöver regeringen arbeta systematiskt för att ta vara på klimatomställningens synergier med andra samhällsmål. Det är Klimatpolitiska rådets samlade bedömning av regeringens klimatpolitik.

På onsdagsmorgonen lämnade rådet – som är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan som varje år granskar regeringens arbete med att nå klimatmålen – över sin femte rapport till Sveriges klimat – och miljöminister Romina Pourmokthari (L).

– Det är allvarligt och anmärkningsvärt att Sveriges klimatpolitik riskerar att öka utsläppen, säger Klimatpolitiska rådets ordförande Cecilia Hermansson i samband med att hon presenterade rapportens innehåll.

EU:s klimatarbete håller kursen

Sänkt skatt på drivmedel, slopad reform av reseavdraget och en sänkning av reduktionsplikten är några av regeringens beslut som enligt Cecilia Hermansson leder till ökade utsläpp.

Till skillnad från Sverige, som tappat styrfart, har däremot EU lyckats hålla kursen och öka tempot i klimatarbetet, lyfter Klimatpolitiska rådet i sin rapport.

– Trots kriget i Ukraina och höga elpriser håller EU fast vid målen om att minska utsläppen. EU:s ambitioner har dessutom stärkts i och med Fit for 55. Både klimatmålen och styrmedel är skärpta, säger Cecilia Hermansson.

Fakta

10 rekommendationer till regeringen

• Utforma en klimatpolitisk handlingsplan som leder till en accelererad klimatomställning så att utsläppen minskar i närtid och klimatmålen 2030 uppnås.

• Se till att handlingsplanen omfattar alla sektorer och utnyttjar hela den samlade politiken för att nå det långsiktiga målet om noll nettoutsläpp 2045 och därefter negativa utsläpp.

• Säkerställ att genomförandet av handlingsplanen prioriteras och koordineras inom regeringen under ledning av statsministern.

• Följ årligen upp genomförandet av handlingsplanen i klimatredovisningen till riksdagen.

• Ge relevanta myndigheter ett stående uppdrag att lämna underlag till den klimatpolitiska handlingsplanen med förslag som ger utsläppsminskningar som överstiger klimatmålen.

• Gör samhället mindre känsligt för framtida resursprischocker, till exempel genom åtgärder för effektivare energi-, material- och produktanvändning och diversifierad tillförsel.

• Bygg upp kompetens och beredskap för att i framtiden kunna utforma och effektivt genomföra kortsiktiga krisinsatser utan att dessa motverkar möjligheterna att nå långsiktiga klimatmål.

• Fortsätt utveckla goda exempel på planeringsprocesser och samverkansformer som kan bidra till en accelererad omställning och samtidigt bättre ta tillvara synergier och göra avvägningar mellan olika intressen.

• Genomför under mandatperioden en översyn av relevanta samhällsmål för att säkerställa att mål och styrning är förenliga med klimatmålen, i linje med vad riksdagen tidigare beslutat.

• Utveckla en tydligare, övergripande berättelse om Sveriges klimatomställning.

Viktigt med den klimatpolitiska handlingsplanen

I höst ska regeringen presentera sin klimatpolitiska handlingsplan, vilket är ett krav på varje regering att göra för den nya mandatperioden. Klimatpolitiska rådet understryker att den nya handlingsplanen måste leda till sänkta utsläpp och en accelererad omställning för att nå klimatmålen till 2030.

I sin rapport lyfter rådet tio rekommendationer till regeringen. De första handlar om innehåll, genomförande och uppföljning av den klimatpolitiska handlingsplanen. De fem andra handlar om att ta vara på klimatomställningens synergier.

Saknas ledarskap

Björn Sandén, Klimatpolitiska rådets vice ordförande, var också på plats vid presskonferensen. Han nämnde då det tuffa världsläget och att regeringen inte lyckats att balansera klimatarbetet med att hantera de kortsiktiga utmaningarna som uppstått i samband med Rysslands anfallskrig mot Ukraina, inflation och skenande elpriser.

– Vår bedömning är att det saknades ledarskap och en kritisk blick. Klarar vi inte klimatomställningen kommer det att bli svårare att nå alla andra samhällsmål. Vi alla behöver hantera den här typen av problem, men det ligger ett särskilt ansvar på politiken. Därför behöver politiken bli skicklig, excellent, i att hantera de här målavvägningarna, sade han vid presskonferensen.

När Sveriges klimat – och miljöminister Romina Pourmokthari (L) mottog rapporten vid presskonferensen, understrykte hon att hon och hennes stab noggrant ska analysera rapporten när de arbetar fram den klimatpolitiska handlingsplanen.

Vidare nämnde hon ny elproduktion som ett prioriterat område för henne.

– Jag tror att den kommer att bli helt avgörande när det kommer till hastigheten. Omställningen av industrin är beroende av en stabil elproduktion. Det gemensamma som lyfts upp är att elen saknas. Vår bild är att det är helt avgörande för att nå målen, sade hon.

Vidare svarade Romina Pourmokthari (L) på Klimatpolitiska rådets kritik mot att Sveriges nuvarande klimatpolitik banar vägen för ökade utsläpp.

– De åtgärder vi lagt fram är åtgärder som ökar utsläppen. Det är inget vi hymlar med utan vi förstår det. Vi konstaterar det själva, och tittar nu på vad vi behöver göra för att stänga det gapet, sade hon och hänvisade vidare till den klimatpolitiska handlingsplan som ska presenteras i höst.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.