Oppositionen vs alliansen: Viktigaste miljöfrågorna

Nu har både alliansen och oppositionen presenterat sina valmanifest. Vi har gått igenom dem och plockat ut de viktigaste miljö- och klimatförslagen.

Oppositionen vs alliansen: Viktigaste miljöfrågorna

Oppositionen vill:

* Återinföra klimatinvesteringsprogrammet Klimp som ska delas ut till kommuner, företag och andra aktörer.

* Införa en möjlighet till nettomätning för småskaliga elproducenter. Innebär att producenten får kvitta överskottsel som går ut på elnätet vid hög produktion mot el som köps in när egna produktionen är låg.

* Vattenfall ska behållas och utvecklas i statlig ägo.

* Införa nationell biogasstrategi. Vill bland annat investera i projekt, till exempel via Klimp, stöd till utbyggnad av biogas samt stöd för kommersiell service i glesbygd, bland annat tankstationer. Bilägare ska få stöd för konvertering till biogas.

* Klimat-ROT-avdrag. Förslag: ROT-avdrag finns kvar som det är idag. Utökas dock med klimatbonus. Bonusen ska uppgå till 10 000 kronor per fastighet utöver ROT-avdraget. Därtill vill oppositionen ha ett nytt ROT-avdrag för renovering av flerfamiljshus som leder till minst 30 procent minskad energiförbrukning. Samma 30 procents-krav gäller för ett nytt ROT-avdrag för skolor.

* Investera 100 miljarder kronor i utbyggnad av hållbar infrastruktur 2010-2021. Vill bygga höghastighetståg och utöka kollektivtrafiken.

* Vill behålla nedsättning av skatt på förnybara bränslen efter 2013 om EU-regler godkänner det.

* Skatter inom miljö- och klimatområden föreslogs för de rödgrönas del i den gemensamma vårmotion.

– Bland annat vill oppositionen att koldioxidsskatten höjs med 10 öre 2011 och ytterligare 7 öre 2012. Detta motsvarar 29 öre respektive 20 öre i bensinpris i konsumentledet. Samtidigt höjs reseavdraget för de som använder bilen i jobb. De vill även dämpa effekten av höjd koldioxidsskatten på kollektivtrafiken genom att sänka fordonsbeskattningen på bussar med 100 miljoner kronor.

– Införa kilometersskatt på tunga lastbilstransporter, cirka en krona per kilometer i 2001 års prisläge.

– Införa skatt på handelsgödsel, fluorerade gaser och återinföra skatten på avfallsförbränning.

– Ha en högre höjning av fastighetsskatt på vattenkraft än regeringen samt skatt på termisk effekt i kärnkraftverk till 18 000 kronor per MW och månad.

– Tidigarelägga införandet av trängselskatt på Essingeleden, och införa skatten från slutet av 2011.

* Sverige ska inom EU driva på för att höja dagens reduktionsmål om 20 procent till 30 procent.

* Nej till uranbrytning i Sverige.

Alliansen vill:

* Ta fram en svensk handlingsplan för att identifiera, begränsa och fasa ut farliga kemikalier.

* Att befintliga kärnkraftseaktorer ska effekthöjas och ersättas av nya, men några statliga subventioner kommer inte att ges.

* Anser inte att koldioxidskatten behöver höjas under kommande mandatperiod för att nå klimatmålen. När det gäller skatter inom miljö- och klimatområdena hänvisar alliansen till de aviserade skatteändringarna i sin klimatproposition som ligger fast.

* Vill skärpa den svenska miljöbilsdefinitionen stegvis.

* Införa en ny ”supermiljöbilspremie” på 40 000 kronor per bil för de bilar som släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer.

* Utöka högsta tillåtna inblandningen av etanol i bensin till 10 procent och av FAME i diesel till 7 procent. Andelen skattebefriad låginblandad etanol och FAME utökas till 6,5 procent respektive 5 procent.

* Förlänga de statliga satsningarna på energiforskning och fortsätta med projektet Hållbara Städer.

* Genomföra ett nationellt demonstrationsprogram för utveckling av elbilar och laddhybrider och ta fram en nationell miljöteknikstrategi

* Fortsätta med stimulansen med nedsatt förmånsvärde för elbilar, laddhybrider och gasfordon. Detta är en ambition och ska ske om landets ekonomi tillåter.

* Avsätta en havsmiljard för 2010-2014. Ska gå till att åtgärda miljöproblem i havet, bland annat i Östersjön.

* Fortsatt vara majoritetsägare i Vattenfall.

Notering: I den här genomgången av blockens miljö- och klimatförslag är oppositionens förslag beskrivna något mer detaljerat. Det beror på att alliansen till stor del redan har gjort klart sin politik i de här frågorna, detta i sin klimatproposition under pågående mandatperiod. Alliansen hänvisar till den i sitt valmanifest. Flera av oppositionens förslag har också uppmärksammats i skuggmotionen under våren.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.