Vilka ekosystemtjänster är du beroende av?

Ekosystemtjänster är en förutsättning för de flesta verksamheters överlevnad. För att ta reda på vilka tjänster just din verksamhet är beroende av, samt påverkar, finns det olika metoder att ta hjälp av. En av metoderna är ESR – Corporate Ecosystem Services Review. Så här gör du en sådan:

1. Välj område

För en verksamhet med endast en huvudprodukt, -tjänst, eller -marknad kan en ESR-analys göras på hela företaget. För en större verksamhet kan omfattningen vara en viss avdelning, produkt eller tjänst. I det första steget bör företagsledaren och chefen för den produkt, avdelning eller tjänst som analysen ska göras på vara med. Den första delen av analysen tar vanligtvis mellan en till två veckor.

Mål: Att ha satt en tydlig gräns för vad analysen ska handla om.

Tänk på: Att renodla området under analysens gång om det känns för brett.

2. Identifiera prioriterade ekosystemtjänster

Utvärdera företagets beroende av och påverkan på mer än 20 ekosystemtjänster. De som ses som en risk eller en möjlighet ska prioriteras och vara fokus i fortsatta steg i analysen.

Här kan det vara bra att ta hjälp av forskning eller andra verktyg som exempelvis hållbarhetsredovisningen, interna experter och lokala intressenter för att verkligen få reda på vilka dessa ekosystemtjänster är och hur de ska prioriteras. Företagsledaren behöver inte vara med under detta steg.

Mål: En lista på fem till sju prioriterade ekosystemtjänster.

Tänk på: Beakta effekterna för sig, inte åtgärder för att mildra dem.

3. Analysera status och utveckling för ekosystemtjänsterna

Ta reda på och utvärdera tillståndet idag och tendenser i framtiden för de prioriterade ekosystemtjänsterna. Här är det viktigt att ta hjälp av branschorganisation, experter, publicerad forskning, organisationer med flera. Chefen för analysområdet behöver inte vara med i detta steg.

Mål: En kort sammanfattning av data och tendenser för ekosystemtjänsterna.

Tänk på: Att intervjua åtminstone en expert per prioriterad ekosystemtjänst och gör detta tidigt. En 30 minuters telefonintervju kan räcka och sparar mycket tid.

4. Identifiera affärsmöjligheter och risker

Identifiera och utvärdera affärsriskerna och nya möjligheter som kan uppstå framöver för de prioriterade ekosystemtjänsterna. Förändringar och förluster av ekosystemtjänster innebär vanligtvis fem risker och möjligheter; operativa, reglerande och juridiska, anseende, marknads- och produktmässiga och finansiella. Här ska chefen för analysområdet kopplas in igen.

Mål: Förteckning och beskrivning av möjliga affärsrisker och affärsmöjligheter.

Tänk på: Att titta på möjligheter att utveckla nya produkter och tjänster som förhindrar påverkan på ekosystemtjänsterna. Lagstiftning och policys ska inte bara ses som en risk utan även en möjlighet att bli konkurrenskraftiga. Våga brainstorma!

5. Utveckla strategier

Sista steget i ESR-analysen är att utveckla och prioritera strategier för att minimera riskerna och maximera möjligheterna som identifierades i föregående steg. Detta kan vara exempelvis interna förändringar och engagemang från industrin och intressenter. Alla företag är individuella och måste hitta sina egna strategier, att diskutera med intresseorganisationer och följa upp samtal med experter och branschorganisation är bra, ta även med företagsledaren igen.

Mål: Prioriterade strategier.

Tänk på: Att återknyta brainstormingen från steg fyra. Detta steg ska vara ett pågående arbete.

Fakta

Det här är ESR – Corporate Ecosystem Services Review:

En metod som används för att se vilka ekosystemtjänster verksamheten är beroende av och vilka man påverkar. Metoden består av fem steg och är utvecklad av World Resources Institute. Metoden går att använda både om man är ett mindre företag eller ett större men är främst utformad för multinationella amerikanska företag. Det pågår en dialog mellan miljöekonomföretaget Nyfiken-Grön och Naturvårdsverket om att översätta ESR-metoden till svenska och väva in svenska exempel så att den blir mer tillgänglig och applicerbar i det svenska näringslivet.

Här kan du ladda ned en mer komplett guide och även ta del av verktyg och material som hjälper dig att göra en ekosystemanalys:

http://www.wri.org/project/ecosystem-services-review

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.