Verktyg: Så vässar du ditt arbete med biologisk mångfald

BIOLOGISK MÅNGFALD Att förstå både hur biologisk mångfald påverkar den egna verksamheten och hur verksamheten i sin tur påverkar biologisk mångfald kan vara utmanande. Men det finns verktyg som kan göra arbetet lättare.

Verktyg: Så vässar du ditt arbete med biologisk mångfald

Företag och investerare i alla sektorer står inför betydande risker kopplade till förlusten av biologisk mångfald. Enligt Världsekonomiskt forum är mer än hälften av världens BNP antingen direkt eller indirekt beroende av väl fungerande ekosystem. Därför är förlusten av natur av yttersta ekonomisk betydelse och påverkar företagsvärlden i hög grad.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Samtidigt visar den globala undersökningen ”The KPMG Survey of Sustainability Reporting” att endast en tredjedel av svenska företag rapporterar sin påverkan på natur och ekosystem. Enligt rapporten beror detta troligtvis på den svårighet som företag upplever när de försöker mäta och följa sin inverkan på biologisk mångfald på ett kvantitativt sätt.

Miljö & Utveckling har tittat på fem verktyg som effektiviserar arbetet med biologisk mångfald.

https://climb.ecogain.se/

Climb

Det senaste tillskottet bland digitala verktyg är Climb, Changing Land Use Impact On Biodiversity, ett nytt svenskt verktyg som syftar till att stödja företag genom att möjliggöra beräkning, värdering och kompensation av biologisk mångfald.

Med verktyget, som är skapat av miljökonsultföretaget Ecogain, kan man bedöma nuläge och bedöma positiv eller negativ påverkan på biologisk mångfald som uppstår vid förändringar av markanvändning. Verktyget bygger enligt utvecklaren på gedigen forskning och är för närvarande utformat för svenska förhållanden, med planer på att utvidga dess användningsområde till Norden och Europa.

Climb blev tillgängligt för nedladdning den 1 september och är tillgängligt för alla att använda. Enligt Ecogain kan Climb användas som ett beslutsunderlag under lokaliserings- och planeringsfaser för miljöprövningar och rapportering. Det ger också tydliga riktlinjer och bedömningar av kompensation, vilket ökar förutsägbarheten under tillståndsprocesser och erbjuder investeringsunderlag för naturprojekt. Med Climb kan man exakt beräkna antalet biodiversitetsenheter som en specifik åtgärd kan bidra till.

https://riskfilter.org/biodiversity/home

WWF:s riskfilter

I samband med årets Världsekonomiskt forum lanserade WWF ett nytt riskfilter för biologisk mångfald. Verktyget är avsett att hjälpa företag och finansiella aktörer att identifiera och hantera risker kopplade till naturen inom sina verksamheter, värdekedjor och innehav.

Riskfiltret är kartbaserat och kan användas av företag i alla sektorer och länder. För svenska aktörer är det speciellt användbart för de med globala värdekedjor och portföljer. Det baseras på mer än femtio globala datakällor från organisationer som WWF, IUCN, Världsbanken och Nasa. Verktyget kan visa på risker för företag eller finansiella portföljer ur ett natur- och affärsperspektiv, anpassat efter bransch och geografiskt läge. Riskfiltret för biologisk mångfald är en del av ett bredare verktyg som kompletterar WWF:s befintliga riskfilter för vatten.

Verktyget stödjer även företag och finansiella aktörers arbete inom globala ramverk som Taskforce on Nature-Related Disclosures, TNFD, Science Based Targets for Nature, SBTN, och FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

https://www.artportalen.se/ViewSighting/SearchSighting

Artportalen

Artportalen, Sveriges största system för rapportering av artobservationer, har nyligen passerat 100 miljoner registrerade fynd. Rapportörerna har tillsammans bidragit till att kartlägga Sveriges natur och skapat ett värdefullt verktyg för svensk naturvård.

Det är dock inte bara rapportörerna som använder systemet. Många besöker Artportalen för att ta del av andras observationer, till exempel för att se vilka fåglar som har setts i ett visst område nyligen eller för att följa hur olika arter sprider sig. Rapporterna ger också viktig information till SLU:s databas, såsom var hotade arter finns, hur invasiva arter sprider sig och hur klimatförändringar påverkar naturen, som exempelvis tidpunkten för blomning eller nya utbredningsområden.

https://www.ipbes.net/

IPBES

IPBES, Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, är den biologiska mångfaldens motsvarighet till FN:s klimatpanel, IPCC. Dess huvudsakliga mål är att främja samverkan mellan vetenskaplig forskning och förvaltning för att stödja bevarande och hållbart bruk av naturen, växter och djur.

IPBES sammanställer forskning som belyser världens nuvarande situation när det gäller biologisk mångfald, ekosystem, ekosystemtjänster, hotade arter och livsmiljöer samt de samband som finns mellan dem. Man utvecklar också policyrelevanta verktyg, metoder och strategier som stödjer beslutsfattare. IPBES-plattformen publicerar också omfattande rapporter om det aktuella tillståndet för världens biologiska mångfald och ekosystemtjänster som kan vara till stor hjälp i arbetet med biologisk mångfald. Dessa rapporter inkluderar olika framtida scenarier och förslag på åtgärder för att bevara och skydda vår planets biologiska mångfald.

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/tradtackning/

Boverkets karttjänster

Boverket har utvecklat två karttjänster som visar träds förekomst i stadsmiljön. Den första tjänsten visar var träden finns och deras storlek, vilket kallas för trädtäckning. Den andra tjänsten visar andelen trädtäckning i olika stadsdelar inom tätorten och inkluderar en buffert på en kilometers avstånd.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.