Vardag och utmaningar – här är miljöchefen

Miljöchefen får allt mindre stöd från vd:n. Och färre jobbar heltid med miljö- och hållbarhetsfrågor. Ändå är en majoritet nöjda med sin arbetssituation och upplever att deras arbete leder till miljöförbättringar. Det visar en enkät från Näringslivets Miljöchefer.

Cirka 75 procent av de svarande är miljö- eller hållbarhetschefer på koncern- eller företagsnivå. Jämfört med enkäten från år 2010 har kategorin ”annan befattning” ökat markant, från tre till tolv procent. I denna kategori finns bland annat projektledare, miljökoordinator, specialist/expert, CSR-ansvarig och miljöstrateg.

Runt 85 procent har arbetat med miljö- och /eller hållbarhetsfrågor i mer än fem år, en något högre siffra än enkäten som gjordes för två år sedan. 69 procent säger sig ägna 75 procent av sin arbetstid åt miljö och hållbarhetsfrågor. 2010 var siffran något högre. Hälften av de svarande arbetar heltid med dessa frågor.

57 procent anger att de arbetar med både miljö- och hållbarhetsfrågor. 41 procent säger sig enbart arbeta med miljöfrågor. 2010 var siffrorna det omvända, så allt större fokus hamnar på så kallade hållbarhetsfrågor. Men miljöcheferna har även fått andra ansvarsområden. De områden som har ökat mest jämfört med 2010 är information/kommunikation och tekniska frågor. Vanligast är det dock att man har ansvar för kvalitets- och arbetsmiljöfrågor.

Mindre stöd från vd:n

Miljöcheferna fick även ange hur många inom organisationen som har ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor. Vanligast är att ha ett fåtal kollegor utspridda i organisationen, det anger 33 procent. En fjärdedel säger att de har ett större antal kollegor utspridda i verksamheten och 19 procent är ensamma med detta ansvar. Att utveckla strategiska planer, policys, program eller mål är miljöchefernas viktigaste uppgifter. Därefter kommer att engagera anställda, en uppgift som klättrat på topplistan jämfört med undersökningen år 2008 och 2010. Den största utmaningen är dock att integrera arbetet med miljö, ekonomi och sociala aspekter, en utmaning som låg på femte plats för två år sedan. Att engagera ledning och skapa insikt om hållbarhetsfrågans betydelse hos företagsledningen ligger också i topp.

17 procent av miljöcheferna sitter i företagsledningen eller ledningsgruppen och 47 procent rapporterar direkt till ledning eller vd. Ändå upplever färre stöd från vd:n. För två år sedan angav 56 procent att de känner stort eller mycket stort från vd. I år är siffran 44 procent. Samtidigt har de som känner väldigt lite stöd från vd:n minskat.

Nöjda med arbetssituationen

Fler känner också att de har tillräckliga ekonomiska resurser för att bedriva sitt arbete, 58 procent. 92 procent säger sig ha tillräckliga kunskaper för att bedriva miljö- och /eller hållbarhetsarbete. En lika stor andel upplever dessutom att deras arbete leder till miljöförbättringar. 2010 var den siffran 96 procent. 81 procent är i huvudsak tillfreds eller väldigt nöjd med sin arbetssituation, 6 procent känner hopplöshet inför situationen. Och när de tillfrågade får önska om sin drömsituation anger en stor grupp att de vill ingå i ledningsgrupp och direktrapportera till vd:n. De vill också ha mer resurser för att bedriva arbetet, både ekonomiska, personella och tidsmässiga. Detta tror de svarande skulle leda till större ansvarstagande och delaktighet i stora delar av organisationen. Även tydligare ansvarsfördelning och befogenheter, mer proaktivt arbete och ett mer systematiskt fokus på hållbarhet står med på önskelistan. När NMC:s medlemmar tittar i spåkulan tror de att fler kund- och leverantörskrav är att vänta liksom skärpt lagstiftning. Specifikt för rollen kan troliga förändringar vara att miljöchefer måste ha kunskaper i företagsekonomi, kommunikation och naturvetenskap/teknik, och att visa mer på lönsamhet kopplat till miljödrivna strategier.

NMC genomför en enkätundersökning bland sina medlemmar vartannat år. 124 personer svarade på årets enkät, de flesta miljö- och/eller hållbarhetschefer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.