Vägar perfekta för energiproduktion

Trafik & Transport Solceller på vägar, i bullerskydd. Mikrovindkraftverk i dikeskanter. Våra vägar skulle utan problem kunna användas för att tillverka förnybar energi på en mängd olika sätt. Forskare vid VTI har gjort en kartläggning.

Det finns en rad tekniker för energiutvinning som kan användas i vägmiljö för att minska miljöbelastningen, exempelvis solceller, geotermisk energi och vindkraft. Sveriges vägnät innefattar 98 000 kilometer statliga vägar och 41 600 kilometer kommunala vägar och gator, det finns med andra ord stora ytor att ta i anspråk om man vill.

– Syftet med rapporten var att skapa ett underlag att använda vid planering av ny infrastruktur då man vill minska miljöbelastningen genom att använda förnyelsebar energi, säger Fredrik Hellman, forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI.

Här är några tekniker som kan vara aktuella:

• Solceller i till exempel bullerskydd. Tekniken kan appliceras direkt eftersom mycket erfarenhet redan finns.

• Solceller i väg. Skulle kunna fungera under vissa förutsättningar, exempelvis på biytor utan mycket slitage.

• Geotermisk energi. Tekniken har potential för halkbekämpning i branta backar, men även för uppvärmning av gångvägar i staden och på lekplatser

• Vindenergi. Mikrovindkraftverk utmed vägarna kan användas för energiproduktion.

• Bioenergi. Teknik för uppsamling av biomassa vid vägkantslåtter bör utvärderas genom livscykelanalys.

– Tyvärr finns det också många faktorer som håller tillbaka utvecklingen av nya innovativa system för energiutvinning, exempelvis att underhållskostnaderna ökar, att återvinning av vägmaterial försvåras eller att säkerheten utmed vägen försämras, säger Annika Jägerbrand, forskare på VTI.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.