Utsläppen av växthusgaser ökar

Utsläppen av växthusgaser i Sverige ökade förra året jämfört med året innan. Kalla vintrar och konjunkturuppgång ligger bakom uppgången.

Efter att ha minskat en rad år ökade de svenska utsläppen av växthusgaser under 2010. Det visar Naturvårdsverkets statistik för 2010. Förklaringen är två kalla vintrar i rad, konjunkturuppgång samt begränsad kärnkraftsproduktion. Totalt uppgick utsläppen till 66,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Tittar man på perioden 1990 till 2010 sammantaget blir bilden en annan. Här visar statistiken att utsläppen har minskat med cirka 9 procent, vilket motsvarar 6,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De kraftigaste minskningarna av utsläppen, i absoluta tal räknat, har skett främst till följd av att oljeeldning för uppvärmning ersatts med eldning av biobränsle. För produktion av el och fjärrvärme har utsläppen varierat mellan åren och någon tydlig trend kan inte utläsas. Industrins energianvändning visar på en minskad trend sedan 1997. Utsläppen från jordbruk och avfall har också minskat betydligt sedan 1990 bland annat på grund av minskat djurantal och minskad deponering av organiskt avfall.

Utsläpp i transportsektorn står för en tredjedel av utsläppen och har ökat med 7,5 procent jämfört med 1990. Sedan 2005 ser vi dock en svagt minskande trend. Utsläppen från biltrafik har stabiliserats och minskat något sedan 1990 trots att trafiken har ökat, tack vare energieffektivare bilar och ökad användning av biobränslen. Denna minskning motverkas av att utsläppen från tunga fordon ökat 45 procent under samma period.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.