Utsläppen av växthusgaser minskar

Trenden håller i sig, de svenska utsläppen av växthusgaser fortsätter nedåt, trots att utsläppen från transportsektorn ökar. Det visar färska siffror från Naturvårdsverket.

År 2011 släppte Sverige ut 61,4 miljoner ton växthusgaser. Det är en minskning med sex procent jämfört med 2010 och en minskning på sexton procent jämfört med 1990.

De båda åren 2009 och 2010 sticker ut i statistiken, men på olika sätt. Utsläppsnivåerna 2009 var rekordlåga, 59,43 miljoner ton. Förklaringen är den ekonomiska krisen. 2010 var däremot ett extremt åt andra hållet. Detta år var utsläppen mycket höga till följd av kalla vintrar, begränsad kärnkraftsproduktion och ekonomisk återhämtning, men slår dock inte toppnoteringen 1996 på 78,3 miljoner ton.

Frånsett de senaste årens kraftiga variationer finns en tydlig trend att utsläppen minskar. De största minskningarna av utsläppen, i absoluta tal räknat, har skett främst till följd av att oljeeldning för uppvärmning av bostäder och lokaler har ersatts med eldning av biobränsle.

Utsläpp i transportsektorn står för en tredjedel av utsläppen och har ökat 2011 jämfört med 1990. Huvuddelen av dessa utsläpp kommer från personbilar och tunga fordon. Utsläppen från personbilar har minskat med 9 procent jämfört med 1990 trots att trafiken har ökat. Det beror på att vi har mer energieffektiva bilar och en ökad användning av biobränslen. Denna minskning motverkas av att utsläppen från tunga fordon ökat med 44 procent under samma period.

För produktion av el och fjärrvärme har utsläppen varierat mellan åren och någon tydlig trend kan inte utläsas. Industrins energianvändning visar på en minskning sedan 1997. Utsläppen från jordbruk och avfall har också minskat betydligt sedan 1990, bland annat på grund av minskat antal djur och minskad deponering av organiskt avfall.

Markanvändning och skogsbruk bidrar under perioden 1990–2011 till en årlig nettosänka genom att koldioxid från luften tas upp av vegetationen och binds in i biomassan. Sänkan har varierat mellan 27 och 38 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.