Utfasade ämnen minskar – ersättningsämnen ökar

Naturvårdsverket gör årligen en rapport om miljörelaterad hälsa. Den senaste visar att utfasade ämnen i våra kroppar minskar. Däremot ökar ersättningsämnena.

Naturvårdsverkets senaste årsrapport Hälsorelaterad miljöövervakning visar att halterna av vissa perfluorerade alkylsubstanser, PFAS, minskar i blodprover. PFAS har egenskaper som gör dem vatten-, fett- och smutsavisande och de används bland annat i impregnering, färger, smörjmedel och brandbekämpningsskum.

– En studie visar hur halterna av vissa PFAS ändrats under perioden 1996–2010 i blodprover hos förstföderskor. Halter i blodprover från mammor som föder sitt första barn används för att följa upp förändringar i befolkningen. PFAS håller på att fasas ut vilket resulterar i minskande halter i kroppen. Däremot ökar nivåerna av andra ämnen som används som ersättning för PFAS eller som möjligen kan vara nedbrytningsprodukter, säger Britta Hedlund, handläggare på Naturvårdsverket.

Kadmium minskar inte

I rapporten har även tungmetaller hos norr- och västerbottningar studerats.

– Halterna av bly fortsätter minska sedan slutet av 1900-talet, men det är osäkert om även minskningen av kvicksilver har fortsatt. Kadmiumnivåerna visar ännu ingen tendens att minska, säger Ulla Torsmark, handläggare på Naturvårdsverket.

Dessutom har halterna av cancerframkallande ämnen mätts i tätortsluft i fem städer: Göteborg, Umeå, Stockholm, Malmö och Lindesberg. Halten av bensen minskar i alla städer utom i Lindesberg och halten av butadien minskar i alla undersökta städer. Kvävedioxidhalten minskar något i Stockholm, men ökar i övriga städer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.