Undersökning: Företag missar mänskliga rättigheter

Social hållbarhet Hållbarhetsplattformen Worldfavor har undersökt företags arbete med due diligence av mänskliga rättigheter. Och många företag saknar en sådan process, även de som snart kan komma att omfattas av nya lagkrav från EU.

Undersökning: Företag missar mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter är ofta lågt prioriterade. Foto: Worldfavor/StockAdobe

EU är på gång med krav på större företag och deras arbete med due diligence av mänskliga rättigheter. Förslaget väntas träda ikraft 2024.

Som en del i en större undersökning har hållbarhetsplattformen Worldfavor frågat bolag i EU om de uppfyller kraven. Svaren visar att det kommer att krävas mer arbete framöver. Knappt hälften av företagen hade något sådant arbete överhuvudtaget, och av de som genomför processen är det bara en fjärdedel som uppfyller alla lagstiftningens krav.

– Det finns fortfarande ett gap mellan de åtgärder som krävs av EU och vilka åtgärder företagen vidtar, säger Frida Emilsson, grundare och operativ chef på Worldfavor, till Miljö & Utveckling.

”Indikerar större tendens”

Frågorna har skickats ut till företag över hela världen, och totalt 88 organisationer har svarat på undersökningen.

Hur representativa skulle du säga att rapportens slutsatser är?

Fakta

Rapporten

Rapporten The state of Human rights due diligence in the supply chain gjordes  mellan april och maj 2022 med syftet att utforska det aktuella läget för due diligence för mänskliga rättigheter i leveranskedjor över hela världen.

Rapporten är genomförd av Worldfavor.

Rapporten genomfördes i webbaserade enkätverktyget Surveymonkey och distribueras ut via Worldfavors mediekanaler såsom mail, Instagram, LinkedIn och Twitter.

Totalt 88 företag har svarat på frågorna.

– Rapporten är skapad internt av oss på Worldfavor och består av sammanställd data från över 80 respondenter världen över. Rapporten består av en kombination av flervalsfrågor och rangordningsfrågor. Resultatet är med andra ord ett mindre stickprov men indikerar en större tendens när det kommer till mänskliga rättigheter i leverantörsled, säger Frida Emilsson.

I undersökningen ställs frågor om bland annat företagens arbete med mänskliga rättigheter, och om det finns någon som ansvarar för frågan på företaget. Av de som svarat är det mer än hälften (52%) som inte arbetar med due diligence för mänskliga rättigheter.

Få följer upp åtgärdernas resultat

Undersökningen visar också vad företagen faktiskt gör. Vanligast är att undersöka sin påverkan – både faktisk och potentiell – på mänskliga rättigheter. Detta gör 41% av respondenterna. 32% använder resultatet genom att integrera det i företagets processer och genomföra åtgärder. 27% har en plan för förebyggande arbete. Men bara en femtedel, 20%, följer upp resultatet av åtgärderna.

På frågan om varför företaget arbetar med mänskliga rättigheter i leverantskedjan, visar det sig att lagstiftning är den främsta drivkraften. Därefter kommer behovet att kunna möta upp förväntningar från investerare och andra. Först på tredje plats kommer en önskan om att faktiskt förbättra villkoren i leveranskedjan.

Vad skulle krävas för att få fler att arbeta aktivt med mänskliga rättigheter i leveranskedjan?

– Det första och viktigaste steget är att få kunskap om vad som händer i din leverantörskedja. Naturligtvis har företag begränsade resurser att arbeta med due diligence-processer för mänskliga rättigheter, vilket resultatet av denna rapport visar, säger Frida Emilsson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.