Tre löften för en hållbar utveckling

SKOG Skogsindustrin presenterar sin framtidsagenda. Bakom den står 220 företag.
– Det här är inte några enkla löften, men den gröna omställningen kan inte vänta, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna, i en kommentar.

Tre löften för en hållbar utveckling
Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.

Skogsindustrierna, tillsammans med sina 220 medlemsföretag, presenterar sin framtidsagenda för hållbar utveckling. Agendan fokuserar på att öka klimatnyttan, främja cirkularitet och skapa en mer robust skogsmiljö.

– Vi lever i en turbulent värld med många utmaningar, och då är det extra viktigt att våga blicka framåt och hålla fast vid långsiktiga ambitioner. Vi som utgör skogsindustrin, en av Sveriges största näringar, inser allvaret och kraftsamlar för att möta utmaningarna. Vår förmåga att lyfta blicken kommer att vara avgörande för hur väl vi lyckas med den gröna omställningen, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna, i en kommentar.

För att enas om en riktning för hållbar utveckling har skogsindustrin i samarbete med sina medlemsföretag formulerat tre löften som rör klimat, cirkularitet och biologisk mångfald. Målet är att uppfylla dessa löften senast år 2040.

Skogsindustrins framtidsagenda lovar att:

1. Till 2040 ska skogsindustrins klimatnytta öka med 30 procent.

Genom att öka kolbindningen i växande skog, öka användningen av förnybara alternativ, fånga in biogen koldioxid samt minska användningen av fossila bränslen inom skogsindustrins transporter, förväntas den totala klimatnyttan kunna öka till 122 miljoner ton koldioxid år 2040.

2. 2040 ska skogsindustrins produkter vara helt fossilfria och återvinningsbara.

Skogsindustrin använder redan förnybara råvaror och är till stor del fossilfri i sin tillverkningsprocess. Men det finns fortfarande några fossila material som används i exempelvis vätskeförpackningar. Målet är att ersätta dessa material, och senast år 2035 ska den svenska skogsindustrin enbart producera helt fossilfria produkter.

Dessutom strävar skogsindustrin efter att främja ett cirkulärt system genom att förenkla återanvändning och återvinning av material och produkter. Det innebär att hela byggnader och deras olika komponenter bör kunna återbrukas i betydligt högre utsträckning än vad som är fallet i dag.

3. 2040 ska Sverige ha livskraftiga skogar med en rikare biologisk mångfald.

Den svenska skogsindustrin är redan idag engagerad i att skapa gynnsamma förutsättningar för biologisk mångfald, och detta arbete kommer att intensifieras ytterligare. Målsättningen är att öka mångfalden i skogarna genom att införa mer varierade skogsområden, använda alternativa metoder för skogsskötsel och förbättra mätmetoderna för att öka förståelsen för den biologiska mångfalden. Dessutom är det nödvändigt att öka kunskapen om hur skogsbruket bäst kan bedrivas i ett föränderligt klimat.

– Det här är inte några enkla löften, men den gröna omställningen kan inte vänta. Svensk skogsindustri har en unik position och en reell möjlighet att bidra till en mer hållbar och rättvis värld. Därför kommer vi att ta med vår framtidsagenda till alla kommande samtal som vi bjuds in till, den är vår plattform för ett konstruktivt samarbete för en hållbar utveckling. Vi har råvaran, kraften och kompetensen. Framtiden formar vi tillsammans, avslutar Viveka Beckeman.

Om

Skogsindustrierna

Skogsindustrierna är branschorganisationen för företag som förädlar trä till fossilfria och förnyelsebara material och produkter. Verksamheten är spridd runt om i Sverige, och i flera regioner svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.  

Av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar näringen för 9 – 12 procent.  

Det mesta, cirka 80 procent av skogsnäringens produkter, går på export. 2021 låg det totala exportvärdet på 164 miljarder kronor.

Källa: Skogsindustrierna

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.