Tio förslag för ökad energieffektivitet

I en ny rapport föreslår Svenskt Näringsliv tio åtgärder för att stimulera energieffektiviteten i näringslivet. Här är deras förslag:

1)Programmet för energieffektivisering, PFE har gett bra resultat inom den energiintensiva industrin, men programmet löper ut 2014. Energimyndigheten bör därför få ett formellt uppdrag att utreda möjligheterna för att utveckla programmet vidare och även titta på en breddning av programmet till andra delar av industrin.

2) Behovet av kompetens och kunskap är centralt inom arbetet med energieffektivisering. Dessvärre är det inte självklart att energikompetens finns i alla led inom näringslivet. För att åtgärda det bör man genomföra en fokuserad satsning på kunskapsspridning och utbildning.

3) Den starkast styrande faktorn för att uppnå låg energianvändning i nyuppförda byggnader är det regelverk som fastställs av Boverket. För att förbättra byggnadernas energiprestanda är det därför av stor vikt att regelverken är stabila och styr mot de nationella energieffektiviseringsmålen för bebyggelsesektorn år 2050.

4) Vid granskning har energideklarationer av byggnader visat sig vara ett uddlöst redskap för att åstadkomma energieffektivisering. För att åtgärda det bör Boverket skärpa kraven på energideklarationer.

5) Brister i infrastrukturen för transporter medför ett ojämnt trafikflöde, som i sin tur innebär slöseri med energi och ökade utsläpp. En väl fungerande infrastruktur ökar energieffektiviteten. För att undvika eftersatta vägar och järnvägar måste man kontinuerligt investeringa i infrastruktur.

6) Transporter kan bli mer effektiva genom att mer gods lastas på varje transport, ett körsätt som minskar bränsleförbrukningen och förbättrad logistikplanering. Trafikverket och Transportstyrelsen uppmanas till ökade satsningar för utbildningar inom bränslesnål körning och it-stöd som kan förbättra logistiken.

7) Inom näringslivet finns många processer där värme är en restprodukt som inte kan användas inom verksamheten. Värmen förs sällan in i fjärrvärmenäten, vilket innebär att restvärme från näringslivet idag går till spillo. Att ta till vara på dessa restenergier bör underlättas.

8) Att stärka kundernas ställning på energimarknaderna bidrar till att öka medvetenheten och därmed intresset för bland annat energieffektivisering. Åtgärder som kan bidra till detta är förbättrad information och statistik på kundnivå, ökad möjlighet till egen elproduktion med mera.

9) Energieffektiva produkter kan lättare utvecklas och spridas på en marknad med gemensam standard för produktkrav. Därför bör produktkraven åtminstone vara gemensamma på EU-nivå och stödjas av globala standarder.

10) För näringslivet krävs i många fall miljötillstånd för att genomföra energieffektiviserande åtgärder. I dagsläget är denna process tidskrävande, varför en effektivisering av miljötillståndsprocessen är viktig för att få ett snabbare resultat.

ela rapporten hittar du här:

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste