Tio åtgärder för att rädda haven

FN uppmanar stater och det internationella samfundet att ta sig i kragen och skydda världshaven. Tio åtgärdsförslag har presenterats.

Tio åtgärder för att rädda haven

FN har presenterat en plan för att stoppa det allt sämre tillståndet i världshaven. Haven täcker 70 procent av jordens yta men bara en procent är skyddad trots deras ovärderliga betydelse för vår ekonomi, ekosystem och klimat. Planen The Blueprint for Ocean and Coastal Sustainability har tagits fram av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, UNESCO:s mellanstatliga oceanografiska kommission IOC, den internationella sjöfartsorganisationen IMO och FN:s utvecklingsprogram UNDP. Där presenteras tio förbättringsförslag:

1. Möjliggöra för den globala handeln med utsläppsrätter att även inkludera kolinlagring från haven (en så kallad blå utsläppsmarknad), med syfte att skapa direkta ekonomiska fördelar av att skydda marina livsmiljöer.

2. Fylla luckor i regleringen av världshaven genom att stärka FN:s havsrättskonvention (UNCLOS).

3. Stödja en utveckling av gröna ekonomier bland små önationer.

4. Satsa på forskning kring försurningen av haven – hur anpassning och utsläppsminskning kan ske.

5. Stärka institutioner för vetenskaplig övervakning av havs- och kustområden.

6. Reformera och stärka organisationer som arbetar med regional förvaltning av haven.

7. Främja hållbart fiske och fiskodling.

8. Stärka det juridiska ramverket för att bemöta problemet med främmande arter i vattenmiljöer.

9. Minska utsläppen och förbättra återcirkuleringen av näringsämnen (exempelvis från konstgödsel och avloppsvatten) genom reglering och ekonomiska styrmedel.

10. Stärka samordningen, samstämmigheten och effektiviteten i FN:s system kring havsrelaterade frågor.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.