Tillsätt en vattenminister!

Debatt Vi behöver tänka nytt och större för att undvika ytterligare en torr sommar. Tillsätt en vattenminister nu, skriver Staffan Sandström, vd på företaget Clean Water Tech.

Tillsätt en vattenminister!

Ännu en torr svensk sommar har passerat. Frågan om vatten har gått från en utrikesangelägenhet till en inrikesangelägenhet på bara ett fåtal år. Brist på rent vatten i våra drickskranar och minskade nederbördsmängder ställer inte bara till det för människor utan även djur och växtlighet. Orsaken till att frågan nu seglat upp som en bubblare i många politiska partier beror troligtvis på att torka och vattenbrist, som tidigare främst drabbat andra länder och kontinenter, nu även drabbat vårt land. Trots detta har kommuner flera år i rad chockats över de låga grundvattennivåerna och därmed inte kunnat ha den beredskap som i mångt och mycket hade behövts. Detta trots att prognoserna har gått att förutse och att många av lösningarna på problemen funnits tillgängliga. Vad kan detta bero på?

Luddig ansvarsfördelning

En trolig gissning är frågans komplexitet och många aspekter, vilket även lett till att frågans ansvar lyder under ett flertal olika myndigheter och departement, exempelvis Livsmedelsverket (Näringsdepartementet) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (Inrikesdepartementet). Systemet är därmed inte helt transparent och lättöverskådligt för utomstående, såväl politiker på det lokala planet och riksplanet som för medborgarna. Att ansvarsfördelningen för vattenfrågan är luddig är inte minst uppenbart i kontakt med landets kommunpolitiker som alla hänvisar frågan till olika aktörer. Detta slås även fast i den statliga utredningen om det rena dricksvattnet som presenterades förra året (SOU 2016:32) att lokala aktörer saknar tid, resurser och kompetens på vattenområdet. Förutom att bringa ordning i den offentliga byråkratin, är lösningarna på kommunernas problem i allra högsta grad något som näringslivet idag skulle kunna bistå med.

Tillsätt en vattenminister

Vi har dock ett förslag som skulle kunna bringa lite mer ordning i byråkratin. Vi ser ett behov av större samordning och att frågorna för vattnet samlas under ett och samma departement och under en samlad minister som innehar ett helhetsgrepp på frågan. Detta skulle även ge frågan den tyngd och betydelse den förtjänar, som en av vårt lands viktigaste naturresurser. Vi föreslår tillsättandet av en vattenminister som kan hantera vattnets olika perspektiv och som blir en tydlig samtalspart i framtida dialoger om lösningar och förbättringsförslag.

Skapar möjligheter

Sveriges möjligheter att vara ledande i frågan är goda. Vi har idag ett stort engagemang, innovationskraft och resurser som vi kan samordna om viljan finns. Idag finns exempelvis lösningar för att återanvända vatten och att rena avloppsvatten från bland annat läkemedelsrester och tungmetall. I många kommuner har man gjort dyra investeringar och ägnat sig åt metoder som det finns både bättre och mer kostnadseffektiva lösningar på. Genom att satsa på vattenfrågan finns även goda möjlighet till att kunna skapa nya jobb både i Sverige och utomlands. Det ger också Sverige en möjlighet att exportera lösningar till andra länder och att ytterligare profilera sig som ett fäste för innovation, forskning och miljö- och klimat.

Vi behöver tänka nytt och större för att undvika ytterligare en torr sommar. Tillsätt en vattenminister nu!

Håller du med? Om inte, kontakta redaktionen på debatt@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.