Taxonomin: Det krävs för att små och medelstora företag inte ska ”halka efter”

Taxonomi Det är inte bara de stora bjässarna som behöver anpassa sig till EU:s taxonomi, utan även små och medelstora företag påverkas av de nya kraven. En ny rapport lyfter vilka förutsättningar dessa företag har för att möta kraven – och vad som krävs för att de inte ska halka efter.

Taxonomin: Det krävs för att små och medelstora företag inte ska ”halka efter”
En ny rapport lyfter hur små och medelstora företag påverkas av EU:s taxonomi. Foto: Adobe Stock/Tillväxtverket.

EU:s taxonomi syftar till att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem. Idag är det endast stora bolag samt finansmarknadsaktörer som omfattas av taxonomin, men även små och medelstora företag påverkas enligt studien indirekt av taxonomin.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
 • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Enligt Caroline Dahlbom, projektledare för grön omställning på Tillväxtverket, har rapporten tagits fram för att skapa en större förståelse för hur dessa företag påverkas, samt vilka förutsättningar de har för att möta kraven.

– Rapporten visar att många små och medelstora företag, genom sina affärsmässiga relationer, indirekt kan komma att påverkas av taxonomin. Därför behöver de påbörja sitt anpassningsarbete i linje med kravställningar från större bolag eller vid behov av finansiella produkter, exempelvis lån, investeringar eller kreditgarantier, säger hon.

Vilka är rapportens viktigaste slutsatser? 

– Att det är viktigt att små och medelstora företag förstår hur taxonomin påverkar affärsrelationerna till andra företag och hur de kan möta de nya kraven. Rapporten visar också att det finns behov av mer kunskap såväl som offentligt stöd för att möta omställningsbehoven, säger Caroline Dahlbom.

Fakta

Här är studiens slutsatser

Mer kunskap om taxonomin

Företagen behöver lättillgänglig information för att förstå grunderna i taxonomin så att de kan skapa förutsättningar att förhålla sig till den. Den information som finns i dag är ofta komplex och svårtolkad vilket gör att tröskeln för att sätta sig in i taxonomin är onödigt hög.

Taxonomin påverkar i olika utsträckning

Små och medelstora företag kommer att påverkas indirekt av taxonomin i olika utsträckning beroende på verksamhetens bransch och affärsrelationer.

Många små och medelstora företag behöver ta fram ny information

storbolagen kommer att behöva mer insyn i sina värdekedjor och de kommer därför att behöva inhämta mer data från sina leverantörer. Det kommer att vara särskilt viktigt för bolag att lämna uppgifter kring taxonomins minimikrav gällande social hållbarhet och att inte orsaka skada på något av de sex miljömålen.

Små och medelstora företag är oförberedda

De flesta små och medelstora företag har inte någon beredskap eller har förberett sin verksamhet för att leverera data och uppgifter i enlighet med taxonomins klassificeringssystem. Därför är det viktigt att förbereda sig väl.

Rådgivande insatser kommer behövas

Taxonomin är teknisk, och kan upplevas som komplicerad och svårtolkad. Många berörda aktörer arbetar aktivt idag för att förstå taxonomin och dess kriterier. Det pågår flera insatser hos företag, branschorganisationer och andra aktörer för att säkerställa att det finns tillgänglig information och stöd för att kunna rapportera.

Källa: EU-taxonomin om hållbara investeringar – hur påverkas små och medelstora företag?

Studien, som har genomförts av Ramboll på uppdrag av Tillväxtverket, visar att många av de små och medelstora företagen kommer behöva anpassa sina verksamheter och bygga upp metoder och verktyg för att kunna leverera data enligt taxonomins klassificeringssystem.

Samtidigt lyfter studien att många av dessa företag är oförberedda.

– Att bara förstå om och hur taxonomin är relevant för sitt företag kan vara en tids- och resursmässig utmaning. I tillägg kan det bli relevant med faktiska anpassningar av verksamheten. Det kan komma att kräva betydande resurser, säger Caroline Dahlbom.

Tre råd till små och medelstora företag

Vidare ger Caroline Dahlbom tre råd till små och medelstora företag som vill anpassa sig till taxonomin. Det första rådet hon ger är att företagen behöver förstå sin relation till taxonomin. Det andra rådet är att utvärdera huruvida de uppfyller kraven beroende på hur relevanta de är för företaget i fråga.

– Det är särskilt viktigt att utvärdera hur företaget står sig i förhållande till kriteriet att inte orsaka väsentlig skada på något av taxonomins sex miljömål, säger hon.

Caroline Dahlboms tredje råd är att förbereda sig för att kunna leverera data eller ställa om sin verksamhet för att uppfylla kravställningar från finansiärer eller storbolag.

På vilket sätt kan små och medelstora företag gynnas av att ta till sig dessa råd?

– För de företag som lyckas att anpassa sig till kraven finns betydande konkurrensfördelar. Anpassning kan också underlätta strategiskt miljö- och klimatarbete, grön omställning samt bättre möjligheter för att lättare attrahera kapital. 

Fakta

Studien rekommenderar i ett första skede att:

 • Ta fram en systemkarta som beskriver vilka offentliga aktörer som
  berörs av taxonomin i förhållande till små och medelstora företag.
 • Etablera kontakter med aktörer, skapa kunskapsunderlag och
  förståelse för taxonomin och dess påverkan
 • Skapa gemensamma grunder och riktlinjer för hur det offentliga
  aktörerna ska agera i förhållande till taxonomin
 • Fördela roller och ansvarsområden

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.