Sveriges chefer: Hållbarhet en konkurrensfaktor

66 procent av Sveriges chefer anser att det ingår i deras roll att arbeta med frågor som rör hållbar utveckling. Men de efterfrågar mer kunskap. Det visar en undersökning från Sveriges chefsorganisation Ledarna.

Hållbarhetsfrågornas påverkan på organisationen kommer att öka inom de närmaste fem åren. Det tror fyra av fem chefer i undersökningen. Över hälften svarar också att de anser att deras generella kunskap är mycket eller ganska god när det gäller hållbar utveckling. En majoritet av dessa är chefer på högre nivå. 39 procent säger att kunskapen är begränsad och endast tre procent att den är obefintlig.

Men när det gäller kunskap om hållbarhetsfrågor relaterade till de egna ansvarsområdena svarar tre av fyra att de skulle behöva mer kunskap. Och när de svarande får lista kunskapsområden kommer hållbar produktion och konsumtion i topp, följt av resurs- och energieffektivitet och ansvarsfulla investeringar.

Det är också dessa hållbarhetsfrågor som cheferna tycker är de viktigaste för organisationen att arbeta med. Här är det också tydligt att frågor som rör socialt ansvar kommer starkt. Arbetsvillkor, etik och värderingar rankas mycket högre än frågor som rör ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Undvika badwill

Cheferna i studien fick också motivera varför deras organisation bör arbeta med hållbarhet. Att attrahera och behålla personal och att arbetet bidrar till stolthet var den främsta anledningen. Därefter kom minskade kostnader genom resurseffektivisering och stärkt varumärke då man undviker badwill.

När det gäller oro kring långsiktig hållbarhet skiljer sig svaren en del. 78 procent känner ingen, eller bara viss oro vid enstaka tillfällen för att deras bransch och verksamhet utvecklas i en riktning som inte är långsiktigt hållbar. Men när det kommer till oro för att samhället utvecklas i en negativ riktning är oron större.

När cheferna fick ange vem som driver på på hållbarhetsdiskussionerna i organisationen svarade flest ledning. Därefter kom kunder, tätt följt av medarbetare. Endast 22 procent angav styrelsen. Samtidigt svarade flesta att intresset för frågorna ökar främst från kunderna, därefter ledning och medarbetare. Även här visade sig styrelsen komma på sista plats.

Om undersökningen:

Ledarna har låtit chefer med och utan underställd personal svara på en webbintervju med fokus på deras syn på hållbar utveckling och hållbarhetsarbete. Undersökningen baseras på 1 014 intervjuer och gjorde under september månad.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.