Sveriges avfallsimport minskar utsläppen

Import av avfall för att göra fjärrvärme minskar utsläppen av växthusgaser – både i Sverige och globalt. Det visar en ny studie från Avfall Sverige.

De senaste åren har den omdebatterade importen av brännbart avfall ökat i Sverige och idag används soporna i många fjärvärmeanläggningar runtom i landet. Under 2007 importerades cirka 400 000 ton avfall till sådana anläggningar, främst från Norge. En ny studie som genomförts av konsultföretaget Profu på uppdrag av Avfall Sverige visar att importen leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Konsulterna har bland annat tittat på transporter av avfall, alternativ avfallsbehandling och el- och värmeproduktion i fjärvärmesystemet som använder avfallet. Utsläppen ökar till följd av transporter och förbränning. Men på det stora hela minskar utsläppen av växthusgaser.

Undviker deponi

Den största miljövinsten görs då det importerade avfallet inte behöver gå på deponi i ursprungslandet, därmed undviks stora mängder utsläpp av den starka växthusgasen metan. En annan miljöfördel är att avfallsförbränning ersätter annan, mindre grön värmeproduktion.

– Miljöfrågan är global. Samarbete över nationsgränserna innebär minskad miljöpåverkan genom minskad deponering och bättre resurshushållning eftersom avfall kan ersätta andra bränslen, säger Weine Wiqvist, vd på Avfall Sverige.

Minskar utsläpp

Importen av avfall under 2007 bidrog, enligt studien, till att minska utsläppen av växthusgaser med 500 000 ton koldioxidekvivalenter. Eller med enklare ord – de bilresor som 300 000 svenskar gör på ett år.

I studien påpekas att lågkonjunkturen minskar avfallet i Sverige och att importen därför kan bli viktig framöver.

– De svenska fjärrvärme- och kraftvärmeverken har effektiv energiutvinning, vilket ytterligare förstärker nyttan med importen. När efterfrågan på biobränslen ökar är det bra att ha ytterligare ett ben att stå på, för att kunna fortsätta leverera fjärrvärme till rimligt pris, med minsta möjliga påverkan på klimatet, säger Lena Sommestad, vd för Svensk fjärrvärme.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.