Sverige smider planer inför ändrade direktiv

EU-kommissionen ska presentera ett förslag om ändring av tak- och luftkvalitetsdirektiven under 2013. Nu ska Naturvårdsverket ta fram en plan för hur Sverige ska påverka arbetet.

Sverige smider planer inför ändrade direktiv

– Uppdraget syftar till att Sverige ska vara så väl förberedda inför förhandlingarna att vi kan vara med och påverka utformningen av förslagen. Ett ambitiöst europeiskt luftvårdsarbete är en förutsättning för att vi i Sverige ska nå våra nationella miljökvalitetsmål, säger miljöminister Lena Ek.

Tanken med takdirektivet är att medlemsländernas sammanlagda utsläpp av olika luftföroreningar inte får överstiga en bestämd storlek. För tillfället hanteras svaveldioxid, kväveoxider, ammoniak och flyktiga organiska ämnen under takdirektivet. Länderna bestämmer själva hur vilka åtgärder som ska vidtas för att minska utsläppen. I luftkvalitetsdirektivet finns gränsvärden för hur höga halterna av hälsopåverkande luftföroreningar får vara och regler för agerande om halterna överskrids.

2013 förväntas EU-kommissionen presentera ett förslag om ändring av direktiven.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.