Lista: Här är cykelåtgärderna som Sverige lovar att genomföra

Transport I veckan skrev Sverige under på vad som beskrivs som den mest ambitiösa EU-planen för ökat cyklande någonsin. Miljö & Utveckling har sammanställt en lista på de cykelåtgärder som Sverige nu åtar sig att genomföra.

Lista: Här är cykelåtgärderna som Sverige lovar att genomföra
Foto: Adobe Stock.

Planen, den europeiska cykeldeklarationen, syftar till att främja cykling, samtidigt som den stöttar EU:s gröna omställning och mobilitetsmål. I veckan samlades EU-ländernas transportministrar i Bryssel för att skriva under planen under ledning av det belgiska ordförandeskapet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
 • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Branschorganisationen Cycling Industries Europé, som deltagit i arbetet med att ta fram planen beskriver antagandet av den europeiska cykeldeklarationen som en ”historisk milstolpe”.

– Nu är det dags att ta cyklingen i Europa till en ny nivå! Det stundande EU-valet i juni borde vara ett ypperligt tillfälle att inkludera cykling i all politik och åtgärder även i Sverige. De 36 åtaganden som anges i deklarationen kommer att bidra till att uppnå EU:s mål för mobilitet, klimat och folkhälsa, men också gynna de ekonomiska och sociala målen, säger Tony Grimaldi, vd för Cycleurope Sverige och ordförande för branschorganisationen Cycling Industries Europé i en kommentar.

Sveriges infrastrukturminister Andreas Carlsson (KD), som ansvarar för transportfrågor, var på plats för att skriva under deklarationen. Tony Grimaldi, som också var närvarande, säger att han fick goda indikationer på att Sverige vill satsa på cykling.

– Cykling är lösningen på några av de mest angelägna utmaningarna som Sverige står inför idag, menar Tony Grimaldi.

De 36 åtaganden som Sverige och de andra länderna skrivit under på handlar om att bygga om samhället på ett sätt som främjar cyklande, uppmuntra allmänheten till att använda mer cykel samt öka säkerheten.

Fakta

Lista: Cykelåtgärderna som Sverige lovar att genomföra

Utveckla och stärka cykelpolitiken

 • Utveckla, anta och stärka cykelpolitik och strategier på alla relevanta styrningsnivåer.
 • Vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra dessa cykelpolitiker och strategier så snabbt som möjligt.
 • Prioritera cykelåtgärder i planeringen av hållbar stadsrörlighet, inklusive det bredare pendlingsområdet utanför kommungränserna.
 • Uppmuntra företag, organisationer och institutioner att främja cykling genom mobilitetshanteringssystem såsom incitament för att cykla till arbetet, tillhandahållande av företagscyklar (inklusive elcyklar), adekvat cykelparkering och faciliteter samt användning av cykelbaserade leveranstjänster.
 • Främja cykling som ett hälsosamt transportmedel eller som fritidsaktivitet, genom medvetenhetshöjning, kampanjer för påverkan, kapacitetsbyggande och utbildning av yrkesverksamma inom aktiv mobilitet, även på relevanta internationella forum.

Uppmuntra inkluderande, prisvärd och hälsosam mobilitet

 • Öka användningen av cykling för att främja social inkludering genom att särskilt uppmärksamma behoven hos kvinnor, barn, äldre och utsatta och marginaliserade grupper.
 • Vidta åtgärder för att förbättra tillgången till cykling för personer med funktionsnedsättning eller de med nedsatt rörlighet.
 • Vidta åtgärder för att öka aktiv mobilitet hos äldre och därigenom bidra till aktivt åldrande.
 • Erbjuda riktad cykelträning särskilt för barn och utsatta och marginaliserade grupper.
 • Notera möjligheten för medlemsstater att tillämpa reducerade mervärdesskattesatser för leverans, uthyrning och reparation av cyklar och elcyklar som införts genom rådets direktiv.

Skapa mer och bättre cykelinfrastruktur

 • Markant öka säker och sammanhängande cykelinfrastruktur över hela Europa.
 • Utveckla och använda EU-riktlinjer för kvalitetskrav gällande sårbara vägtrafikanter, inklusive cyklister, enligt direktiv (EU) 2019/1936 om säkerhetsstyrning av väginfrastruktur.
 • Ge cyklister och andra sårbara vägtrafikanter tillräckligt utrymme för att öka säkerhetsnivåerna, särskilt genom fysisk separation av cykelbanor från motoriserad trafik där det är genomförbart.
 • Arbeta mot att skapa ett sammanhängande cykelnätverk i städer och förbättra anslutningen mellan förorts- och landsbygdsområden och stadskärnor, inklusive cykelvägar.
 • Säkerställa tillhandahållandet av säkra och säkra cykelparkeringsplatser i urbana och landsbygdsområden, inklusive vid järnvägs- och busstationer och mobilitetsknutpunkter.
 • Stödja utplaceringen av laddningspunkter för elcyklar i stadsplanering och på cykelparkeringsplatser inomhus och utomhus.

Öka investeringar och skapa gynnsamma förhållanden

 • Erbjuda tekniskt stöd, finansiering och finansiering för att hjälpa till att utveckla och genomföra cykelstrategier och cykelrelaterade investeringar; detta inkluderar att använda tillgängliga EU-instrument, i synnerhet Sociala klimatfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Tekniska stödinstrumentet och Återhämtnings- och resiliensfaciliteten för att stödja cykelåtgärder.
 • Återspegla cykling i investeringar på alla styrningsnivåer.

Förbättra trafiksäkerhet och säkerhet

 • Arbeta mot att göra Vision Zero (inga vägdödsfall till 2050) till verklighet, inklusive för sårbara vägtrafikanter, samtidigt som ett interims mål om en 50% minskning av dödsfall och allvarliga skador till 2030 uppnås i enlighet med Vallettadeklarationen.
 • Verkställa trafiksäkerhetsregler och lagstiftning för att säkerställa samexistensen av olika transportmedel, med fokus på att skydda cyklister och andra sårbara vägtrafikanter.
 • Säkerställa att reglerna för säkerhetskrav som gäller för elcyklar är omfattande och främjar deras användning.
 • Förbättra säkerheten vid offentliga cykelparkeringsplatser (inklusive cykeldelning och multimodala nav) och öka ansträngningarna för att ta itu med problemet med cykelstöld.
 • Stärka cykelträning – inklusive att lära barn och unga att cykla – och medvetenhetshöjande kampanjer om trafiksäkerhet, särskilt om de största riskerna för cyklister, och stödja säker användning av cyklar och elcyklar, samt adressera medvetenheten om sårbara vägtrafikanters säkerhet under förarutbildning.

Stödja kvalitativa gröna jobb och utvecklingen av en europeisk cykelindustri i världsklass

 • Skapa förutsättningar för att öka den europeiska produktionen av ett brett sortiment av cyklar (inklusive elcyklar, snabba pedelecs och cyklar för personer med funktionsnedsättning) och deras komponenter, inklusive tillgång till material, utrustning och underhåll av en global spelplan genom befintliga EU-handelsförsvarsinstrument.
 • Stödja cykelservicen, inklusive sociala ekonomiska enheter och cirkulär användning av cyklar (återanvändning, reparation och uthyrning).
 • Skapa gynnsamma förhållanden för att stimulera högkvalitativa jobb och cykelkluster, inklusive inom cykelturism, för att avsevärt öka antalet cykelrelaterade kvalitetsjobb, stödja små och medelstora företag och öka relevanta färdigheter och yrkesutbildning.
 • Göra sektorn mer attraktiv och möjliggöra viktiga jobb-till-jobb-övergångar från andra relevanta industrier.
 • Erkänna den europeiska cykelindustrin som en partner i mobilitetssystemet för att stärka motståndskraft, hållbarhet, cirkularitet och digitalisering i cykelsektorn.
 • Stödja cykelservicetjänster, såsom cykeldelning och cykellogistik, särskilt i städer, inklusive genom att stärka integrationen av cykellogistik i logistiksystemet.

Stödja multimodalitet och cykelturism

 • Främja och genomföra multimodala lösningar i urbana, förorts- och landsbygdsområden, samt för långdistansresor, genom att skapa mer synergieffekter mellan cykling och andra transportlägen, såsom möjliggörande av transport av fler cyklar på bussar och tåg, och tillhandahålla säkrare och säkra parkeringsområden för cyklar vid stationer och mobilitetsnav.
 • Stödja cykeldelningssystem som en lösning på tillgång till första och sista milen till kollektivtrafiktjänster.
 • Skapa gynnsamma förhållanden för att stödja cykling som ett hållbart medel för rekreation och turism.

Förbättra insamlingen av data om cykling

 • Övervaka genomförandet av åtagandena.
 • Möjliggöra kontinuerlig mätning av framsteg i användningen av cykling i EU genom att fastställa en EU-omfattande baslinje, inklusive längden, nätverkstätheten, kvaliteten och tillgängligheten av cykelinfrastruktur och tjänster för flera användartyper, andelen cykling i total transport och mobilitetsaktivitet, samt antalet allvarliga skador och dödsfall bland cyklister.
 • Utveckla harmoniserade indikatorer relaterade till cykling för urbana knutpunkter i det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T).
 • Utveckla statistik om cykling och dess infrastruktur på lokal, nationell och EU-nivå, inklusive samarbete mellan medlemsstaterna och Eurostat för att samla in data om cykling.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.