Sverige ska rapportera mer skyddad natur

Internationellt Naturvårdsverket har i en studie jämfört och beskrivit hur Sverige och ett urval andra länder rapporterar skyddad natur till Europeiska miljöbyrån (EEA). De revideringar som nu planeras kommer att öka andelen rapporterad skyddad natur.

Sverige ska rapportera mer skyddad natur
Foto: Stock Adobe.

Det finns stora skillnader hur olika EU-länder rapporterar skyddad natur till EEA, framgår av den studie som Naturvårdsverket gjort tillsammans med Skogsstyrelsen. Rapporteringen har sin grund i nationell lagstiftning som skyddar särskilt utpekade områden med specifika bevarandevärden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

I den svenska modellen för naturvård i skogen ingår till exempel både formellt skydd, frivilliga avsättningar och generell hänsyn som helhet.

Jämförbar med Finland och Estland

Sveriges skyddsformer och rapportering är mest jämförbar med Finlands och delvis Estlands, men mycket olika Tysklands, Österrikes och Storbritanniens.

I Tyskland, Österrike och Storbritannien omfattas en väsentligt högre andel (24 – 32 procent) av landarealen av skyddade områden än i Finland och Sverige (10 – 11 procent), medan Estland ligger där emellan (19 procent).

Förhållandet är omvänt när det gäller landareal med starkare skydd där markanvändning är reglerad och bevarande av naturvärden har prioritet. Där har Tyskland, Storbritannien och Österrike en jämförelsevis lägre andel (0,5 – 2,5 procent) av landarealen skyddad jämfört med Finland och Sverige (9,6 – 10,0 procent).

Skillnaderna beror bland annat på hur man definierat skyddade områden, framförallt genom att vissa länder har rapporterat stora områden som inte har skyddet av biologisk mångfald som primärt syfte.

Utökad rapportering

Naturvårdsverket konstaterar att en rapportering som blir helt lik övriga jämförda länder inte är möjlig att genomför då länderna skiljer sig åt sinsemellan. I kommande rapportering till EEA avser Naturvårdsverket dock att i samverkan med berörda myndigheter, rapportera fler bevarandeinstrument som skyddade områden till EEA i enlighet med Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

Det kommer att leda till att Sveriges nationella statistik för skyddade områden på ett mer fullständigt sätt avspeglas i den internationella rapporteringen.

Allt fångas inte upp

Samtidigt finns det bevarandeinsatser som i dag inte fångas upp av rapporteringen till EEA. Det gäller till exempel de insatser som görs av skogsägare genom frivilliga avsättningar. Nyligen beslutades det, inom arbetet med konventionen för biologisk mångfald, hur sådana bevarandeinsatser ska kunna rapporteras som så kallade Other Effective area-based Conservation Measures (OECM).

Naturvårdsverket kommer att i samverkan med Skogsstyrelsen rapportera de områden inom frivilliga avsättningar som markägare öppet redovisar samt undersöka möjligheterna att rapportera även andra bevarandeinsatser som OECM.

– Det är viktigt att även insatser utöver det som görs i form av skyddade områden blir kända internationellt. Vi har fångat upp dem i vår nationella statistik och nu finns det verktyg att även kunna redovisa dem internationellt, säger Maano Aunapuu, chef på Områdesskyddsenheten på Naturvårdsverket.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.