Svenska städer är FN:s krisförebilder

Karlstad och Kristianstad har antagits till FN:s program Making Cities Resilient. Städernas förmåga att hantera och återhämta sig efter naturolyckor och kriser ska inspirera andra städer.

Svenska städer är FN:s krisförebilder

Bakom kampanjen står FN-organet UNISDR och mer än 700 städer runt om i världen är med. Målet är att öka kunskap och medvetenhet om risken för katastrofer och den roll som lokala myndigheter spelar, att höja det politiska stödet för riskhantering på lokal nivå och att samverka på lokal och nationell nivå. I Sverige är det Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, som samordnar arbetet med att förebygga och mildra effekterna av naturolyckor och att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Hindra översvämningar

Via myndigheten blev Kristianstad uppmanade att ansöka till kampanjen och de kommer också att få hjälp av dem i sitt vidare arbete. Kristianstad är en förebild när det handlar om att hindra översvämningar och erbjuda säkert dricksvatten.

– Vi ser fram emot att kunna sprida våra goda exempel på lösningar kring översvämnings- och dricksvattensäkerhet och att skapa kontakter som kan ge oss andra goda exempel. Många svenska kommuner har redan besökt oss för att titta på vårt översvämningsskydd, men nu kan vi få fler internationella kontakter, säger Anders Pålsson, brandingenjör på Räddningstjänsten i Kristianstad.

Arbetet fortsätter

Enligt Anders Pålsson har kommunen arbetat förebyggande i flera år, men det finns mycket kvar att göra.

– För att skydda dricksvattnet fortsätter vi övertäckningen av den gamla soptippen, sanerar förorenade tomter, förstärker skyddet av våra grundvattentäkter och söker nya vattentäkter. För översvämningsskyddet fortsätter vi att bygga skyddsvallar och pumpstationer längs Helge å och vidareutvecklar våra prognoser och vår beredskap, säger han.

Kampanjen Making Cities Resilient pågår året ut.

10 punkter som leder till lokal resiliens:

1. Katastrofförebyggande arbete är prioriterat, organisationen bygger på delaktighet

2. Tilldelning av budget

3. Byggnation på säker mark

4. Kännedom om risker: information om risker och sårbarheter, riskbedömningar

5. Förståelse och medvetenhet: utbildning i skolor och för allmänheten

6. Skydd av viktig infrastruktur

7. Byggregler, fysisk planering normer

8. Säkerhet för alla skolor och hälsovård

9. Skydd av ekosystem och naturliga buffertar, klimatanpassningsåtgärder

10. Beredskap och insatser: system för tidig varning och krishantering

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.