Svenska miljö- och inköpschefer: ”Det är svårt att ställa miljökrav ”

Höga kostnader, för lite kunskap och svårigheter med att hitta likvärdiga produkter ser många som hinder vid inköp och upphandling av miljövänliga varor och tjänster. Det visar en undersökning som M&U genomfört bland svenska miljö- och inköpschefer.

Över 40 procent av de tillfrågade ser höga kostnader, för lite kunskap och svårt att hitta likvärdiga produkter som hinder för att välja miljövänliga produkter och tjänster. Totalt har 92 personer svarat på frågor om vilka miljökrav de ställer vid upphandling, inom vilka områden de ställer krav och vilka hinder det finns för att upphandla varor med miljöprofil.

För cirka 13 procent är ointresse och intern byråkrati ett problem. 23 procent tycker att dåliga riktlinjer är ett hinder och 32 procent tycker att brist på tid gör att de har svårt att hinna med att ställa miljökrav.

Generellt uppger 42,2 procent att de nästan alltid ställer miljökrav vid upphandling och inköp. 22,2 uppger att de gör det sällan eller mycket sällan. Inte oväntat ställer mindre företag (färre än 50 anställda) mer sällan krav än stora företag. 36,8 procent av de små företagen anger att de nästan alltid ställer miljökrav medan andelen av de stora företagen (över 400 anställda) är 53,1.

Höga krav på transporter

Jämför man vilka krav som ställs på olika produkter är skillnaderna stora. Det är vanligare att ställa miljökrav på råvaror, energi, transporter och kontorsvaror och mindre vanligt att ställa krav på IT, livsmedel, resor och tjänster.

63,4 procent uppger att de sällan eller mycket sällan ställer miljökrav inom IT- och telekom, 68,8 när det gäller livsmedel, 55,8 för resor och 51,8 ställer sällan eller mycket sällan miljökrav när det handlar om upphandling av tjänster.

När det gäller exempelvis transporter tar fler hänsyn till miljöaspekten. 77,6 procent uppger att de ofta, eller nästan alltid ställer miljökrav vid inköp och upphandling här. Vid upphandling av råvaror uppger 65,6 att de ofta eller nästan alltid ställer miljökrav och även kontorsvaror och energi får höga siffror med 61,2 respektive 54,6 procent.

Tjänsteföretag vassare

Generellt sett är de tjänsteföretag som deltagit i undersökningen lite vassare än de tillverkande företagen. De ställer oftare miljökrav och fler är miljöcertifierade.

Bland tjänsteföretagen var 84,6 procent miljödiplomerade medan siffran för de tillverkande företagen låg på 66,6. I genomsnitt var mer än 95 procent av de diplomerade företagen certifierade enligt ISO 14001.

Miljö & Utveckling frågade också vilka typer av miljökrav företagen ställde vid upphandling av varor och tjänster.

69,8 ställde miljökrav på frånvaro av vissa ämnen och substanser, 46,9 på miljöcertifiering, 31 procent på miljömärkning, 13,2 på närproducerade varor och tjänster. Endast 8,4 procent ställde krav på genomförd livscykelanalys.

Tjänsteföretagen ställde också något högre krav än de tillverkande företagen på alla områden utom ”frånvaro av vissa ämnen och substanser” Här var de tillverkande företagen vassare.

När det gällde ”närproducerade varor och tjänster” ställde 20,5 procent av tjänsteföretagen krav medan endast 5,6 av de tillverkande företagen lyfte detta i upphandlingsprocessen.

Hänsyn till policyn?

På frågan ”hur stor betydelse miljömål och policy har vid inköp och upphandling” svarade lite mindre än hälften att deras miljöpolicy och miljömål inte har särskilt stor betydelse eller medelstor betydelse vid inköp och upphandling. Bara för att det finns en policy behöver det alltså inte betyda att den får genomslag vid upphandlingsförfarandet.

Tuffare krav

De allra flesta av de tillfrågade företagen, 78,6 procent, anser att de ställer högre miljökrav idag än de gjorde för fem år sedan. 20,2 anger att kraven är samma och endast 1 procent att de ställer lägre krav idag än vad de gjorde tidigare.

Totalt deltog 92 personer i undersökningen. Av dem var 39 inköps- eller miljöchefer på tjänsteföretag och 53 chefer på tillverkande företag. Vissa har inte kunnat svara på alla delfrågor och då har vi låtit dem hoppa över dessa. Frågorna är ställda som ”kravfrågor”. Många av de deltagande har uppgivit att de ställer miljökrav om det finns förutsättningar, men att miljö inte alltid finns med som något specifikt krav vid inköp och upphandling.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.