Svensk standard för inventering av naturvärden på remiss

Standard En svensk standard används flitigt för inventering av naturvärden i samband med större infrastrukturprojekt som till exempel väg- och vindkraftsbygge. Standarden är revideras nu och går ut på remiss under sommaren.

Svensk standard för inventering av naturvärden på remiss
Lorena Olivares, Sis.

Den svenska standarden för inventering av naturvärden avseende biologisk mångfald – SS 199000 eller NVI-standarden, som den också kallas – publicerades 2014. Den fick snabbt stort genomslag och efter bara ett par år hade till exempel Trafikverket upphandlat över 150 naturvärdesinventeringar med krav enligt standarden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Standarden är framtagen för att kvalitetssäkra naturvärdesinventeringar och underlätta till exempel upphandling, lokaliseringsbedömning, prövning och tillståndsgivning i samband med större infrastrukturprojekt, förklarar Lorena Olivares, projektledare på Svenska institutet för standarder, Sis.

Standard för inventering av naturvärden

Standarden är ett ramverk som beskriver principerna för hur en naturvärdesbedömning ska gå till, vilka kunskapskrav som ställas och hur resultatet ska redovisas.

Som komplement till standarden finns även en så kallad teknisk rapport SIS/TR 199001, som ger en mer schematisk beskrivning av hur en bedömning ska gå till.

Artvärde och biotopvärde avgör

Principen för standarden är annars enkel. Den som utför inventeringen gör bedömningen utifrån två parametrar – artvärde och biotopvärde. Artvärde handlar om förekomsten av naturvårdsarter, det vill säga rödlistade, skyddade eller andra arter som indikerar värdefulla miljöer. Biotopvärde avser vilka förutsättningar som finns i område för att kunna hysa en stor biologisk mångfald.

Artvärde och biotopvärde anges sedan på varsin axel i en matris, och där pilarna möts ges klassningen.

Ackreditering är möjlig

Som ytterligare kvalitetsstämpel kan den som utför naturvärdesinventeringar välja att bli ackrediterad av Swedac. Ackrediteringen kvalitetssäkrar inventeringen, säkerställer att företaget har tillräcklig kompetens samt har en oberoende ställning gentemot till exempel byggherrar.

Sedan några år tillbaka pågår en omfattande revidering av SS 199000 samt SIS/TR 199001.

– Målet har varit att publicera den nya versionen i år. Men det blir svårt att hålla tidsplanen. Det handlar om ett omfattande och resurskrävande arbete som fortsätter efter remissomgången, säger Lorena Olivares.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.