Svårt nå miljömålet God bebyggd miljö

Utvecklingen för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ser dyster ut, enligt Boverket som bedömer att det blir mycket svårt att nå målet. Orsaken är främst problem med buller och innemiljö.

Vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering av de nationella miljökvalitetsmålen. God bebyggd miljö är ett av 16 miljömål. I målformuleringen står att ”städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö.”

Boverket listar flera tendenser på både plus- och minussidan.

Negativt är att vägtransporterna ökar, både med personbilar och tunga godstransporter, vilket ger ökat buller och påverkar luftkvaliteten såväl ute som inne i bostäderna. Dessutom genererar vi allt mer avfall per person även om det tas om hand mer resurseffektivt nu än för några år sedan.

På den positiva sidan finns att allt mindre avfall deponeras, användningen av naturgrus minskar och allt fler bostäder åtgärdas mot buller och radon och värms upp med förnybara energikällor. Det verkar också som att den totala energianvändningen i bostads- och servicesektorn har börjat minska.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.