Stora förorenare kommer undan

Regeringen saknar en samlad bild av hur mycket olika förorenare betalar för sina utsläpp av koldioxid. En granskning från Riksrevisionen visar nu att hushållen står för den stora notan.

Riksrevisionen har granskat användningen av klimatrelaterade skatter, främst energi- och koldioxidskatt. Granskningen visar att det är stora skillnader i hur mycket olika förorenare i praktiken behöver betala i förhållande till de koldioxidutsläpp de orsakar. Hushållen betalar energi- och koldioxidskatter med cirka 2 800 kronor per ton koldioxid medan industri- och energiföretagen i genomsnitt betalar cirka 140 kronor per ton koldioxid.

EU:s handelssystem för utsläppsrätter förstärker dessutom skillnaderna i Sverige. Mellan 2005 och 2010 fick svenska företag i EU:s handelssystem ett överskott av utsläppsrätter som motsvarar ett värde på cirka 1,8 miljarder kronor. Stora delar av näringslivet har därför fått en stor förmögenhetsöverföring utan att ha behövt göra något för att minska sina utsläpp.

– Regeringen och myndigheterna har inte haft en samlad och tydlig bild av hur de två viktigaste styrmedlen slår och hur mycket olika förorenare betalar för utsläppen. Det reser också frågor om förutsättningarna för att nå klimatmålet, säger riksrevisor Claes Norgren.

Riksrevisionen anser att regeringen bör rapportera hur stora förorenarnas kostnader för klimatrelaterade skatter och utsläppsrätter är i förhållande till utsläppens storlek. Enligt riksrevisionens bör rapporteringen omfatta hur mycket olika förorenare betalar. Dessutom bör regeringen peka ut ett tydligt ansvar för att samordna datainsamling, analyser och rapportering av kostnader av de klimatrelaterade skatterna, handelssystemet för utsläppsrätter och samspelet mellan dessa styrmedel.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.