Stöd för den enskilde vid klimatförändringar efterlyses

Klimatanpassning Enligt en ny avhandling från Lunds universitet är det hög tid att börja prata om den enskildes roll när det gäller effekter av klimatförändringar.

Stöd för den enskilde vid klimatförändringar efterlyses
Shutterstock

– Samhället har varken mandat eller kapacitet att hjälpa alla när ett kraftigt skyfall eller en översvämning inträffar. Tvärtom har till exempel fastighetsägare ett stort ansvar att minska risker på egen tomt enligt nuvarande lagstiftning. Ökad förekomst av extremväder innebär därför att medborgare kommer att behöva ta mer ansvar för att skydda liv och egendom, utan att det för den sakens skull har skett en förändring av lagar och regler, säger Ebba Brink, forskare vid Lund University Centre for Sustainability Studies.

I sin avhandling har hon studerat hur olika förhållanden kan påverka medborgarnas förmåga att förebygga och hantera väderhändelser som skyfall och översvämningar.

Läs mer: Nollvision i Norrtäljes skärgård

Sådana förhållanden kan omfatta bostadsområdens geografiska förutsättningar att klara kraftiga regn, kommunens arbetssätt, samt individuella faktorer som ekonomi och sociala nätverk. Hon har även tittat på hur kommunerna kan engagera medborgare i arbetet med att klimatanpassa städerna.

Kostnad på 100 miljoner kronor

En del i avhandlingen berör skyfallet i Malmö i augusti 2014. På 24 timmar föll 100 mm regn, något som kostade Malmö stad över 100 miljoner kronor, och som resulterade i mer än 4 400 skadeersättningsanspråk. Skyfallet ledde till att larmnumret 112 mer eller mindre blev blockerat, ofta av personer vars liv eller egendom inte var i allvarlig fara. På grund av detta fick människor bosatta i de mest drabbade områdena initialt ingen hjälp, utan fick själva ansvara för sin evakuering.

– Skyfallet i Malmö visar tydligt att dålig beredskap hos gemene man kan gå ut över samhällets förmåga att skydda viktig infrastruktur och att hjälpa de mest riskutsatta. Det visar också att personer som bor i områden som är sårbara för översvämningar och kraftiga regn riskerar att få bära en oproportionerligt stor börda framöver.

Antalet översvämningar kommer öka

När antalet drabbade av stormar och översvämningar ökar kan kommuner som Malmö tvingas tolka lagar och regler striktare, vilket gör att det kan bli svårare att få ersättning från kommunen. Samtidigt kan det vara en utmaning för enskilda medborgare att själva förändra sin situation. Det kan även bli svårt att teckna hemförsäkring eller sälja sin bostad i ett område som drabbas av återkommande översvämningar. Oro inför framtiden var en gemensam nämnare hos drabbade Malmöbor som intervjuades i studien.

Står vid vägskäl

– Enligt mig står vi vid ett vägskäl. Kommunerna kan inte själva vända den här utvecklingen, men de kan sätta in åtgärder för att fördela ansvaret för klimatanpassning jämnare. Det kan handla om att ställa högre krav på att markägare som inte själva är riskutsatta fördröjer regnvatten på sin tomt. Det är inte rimligt att förutsättningarna att skydda sig mot klimatolyckor ska skilja sig så mycket åt mellan olika individer och bostadsområden, säger Ebba Brink.

Åtgärderna måste ske parallellt med att man arbetar mer aktivt med att involvera andra typer av aktörer för att klimatanpassa städerna enligt Ebba Brink. Privata fastighetsägare, fastighetsbolag som tillhandahåller hyresrätter, bostadsrättsföreningar, samt Svenska kyrkan och Akademiska Hus – som är stora mark- och fastighetsägare i Skåne – är några exempel.

Behövs ökad kunskap

Samtidigt efterlyser hon mer kunskap om vilka förutsättningar som finns hos olika medborgargrupper att hantera extrema väderhändelser.

– Det handlar om svårigheter som både kommuner och enskilda kommer att stå inför. Det är oproduktivt att peka finger. Vi behöver hitta långsiktiga lösningar tillsammans med de aktörer som har relevanta erfarenheter och möjligheter att agera. Det inkluderar i högsta grad medborgare, avslutar hon.

Läs hela avhandlingen här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.