Stockholmskonventionen har blivit lag

Den 17 maj trädde Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar i kraft och blev därmed ett lagligt bindande globalt avtal. Genom konventionen förbjuds eller begränsas i ett första steg tolv mycket farliga kemikalier som är långlivade, giftiga och kan ackumuleras i levande organismer så kallade POPs. Till denna grupp finns vår tids värsta miljögifter, till exempel DDT, PCB och dioxiner. Dessa miljögifter sprids genom luft och vatten långt från utsläppskällan.

Sverige var tillsammans med de övriga nordiska länderna och Kanada initiativtagare till konventionen som är den första globala miljökonvention som samlat behandlar handel, produktion, utsläpp och avfall av farliga kemikalier. Konventionen antog i maj 2001 och hittills har 59 av de 151 länder som undertecknat konventionen också ratificerat den.

I Sverige är de tolv kemikalier som nu förbjuds eller begränsas genom Stockholmskonventionen redan förbjudna eller strängt reglerade. För oavsiktligt bildade POPs som till exempel dioxiner och PCB pågår ett arbete för att kartlägga utsläppskällor och ytterligare behov av åtgärder. Detta kommer Naturvårdsverket att slutredovisa till regeringen i december i år. Det är även nödvändigt för Sverige att fortsätta arbetet med den återstående förekomsten av PCB i till exempel byggmaterial som fogmassor och golvbeläggningar samt småkondensatorer.

/p>

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.