Standard ska skydda den biologiska mångfalden

Swedish Standards Institute, Sis, presenterar nu ett förslag till en svensk standard för att beskriva och värdera biologisk mångfald. Standarden kan användas vid exempelvis väg- järnvägs och vindkraftsbyggen.

Standard ska skydda den biologiska mångfalden

Så kallade naturvärdesinventeringar görs när ny infrastruktur ska byggas i ett naturområde. Inventeringens syfte är då att beskriva och värdera den biologiska mångfalden i området. Varje år görs tusentals sådana utvärderingar av miljökonsulter, kommunekologer och ideella organisationer, men hur inventeringarna sker och vad de kommer fram till kan se olika ut beroende på vem som utför dem. Nu finns ett förslag på en standard för att underlätta arbetet, Naturvärdesinventeringar (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och revision.

– En standard på det här området skapar en trygghet och enkelhet för beställarna och är en bra grund för kvalitetssäkring av resultaten, säger Anders Sjölund, som arbetar som nationell samordnare för naturfrågor vid Trafikverket till Sis nyhetsbrev Standard News.

Ska underlätta processer

Målet med standarden är att den ska få ett brett genomslag i samhällsplaneringen, kvalitessäkra naturvärdesinventeringen, underlätta vid upphandling tillståndsgivning och bidra till ett hållbart samhälle. Standardförslaget innehåller bland annat principer och kriterier för naturvärdesbedömning, definitioner av begrepp, indelning i biotopgrupper och krav på redovisning.

– Som naturinventerare är man hjälpt av en tydlig struktur på hur arbetet ska göras och precisa krav på redovisning och för granskare och idella organisationer så förenklar det arbetet med att bedöma ingrepp och naturvärden som står på spel, säger Leif Andersson på Stiftelsen Pro Natura till Standard News.

Standarden riktar sig i första hand till exploatörer och infrastrukturbeställare, miljökonsultföretag, granskande myndigheter som länsstyrelser, Naturvårdsverket och kommuner samt till sakägare och ideella organisationer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.