Sommaren i korthet

Några veckor har passerat sedan midsommar, men nu är semestertiderna över på Miljö & Utveckling och nyhetsbevakningen på webben är åter i drift – läs ett urval av de senaste veckornas nyheter inom politik, juridik och näringsliv, bland annat:
> Ett steg på vägen mot en ny svensk klimatstrategi.
> Avtal om förnybar energi mellan Sverige och USA.
> Riskkapitalbolagen rapporteras vilja satsa på miljöteknik.
> Sverige vann parakvatstriden.
> Suget efter miljöbilar spräcker regeringens budget för miljöpremien.

Den 28 juni överlämnade Energimyndigheten och Naturvårdsverket rapporten Den svenska klimatstrategins utveckling till Miljödepartementet.

Rapporten konstaterar att det går att minska utsläppen av växthusgaser med både 25 och 30 procent till år 2020, med små effekter på den svenska ekonomin. Myndigheterna anser att klimatstrategin framöver ska bestå av tre delar som tillsammans leder till att utsläppen fram till 2020 kan minska med 25-30 procent jämfört med 1990 – en årlig minskning på 17-20 miljoner ton växthusgaser.

Höjd bensin- och dieselskatt

En del i strategin är att minska de förväntade utsläppen i Sverige, bland annat genom att vara pådrivande i EU för att skärpa gemensamma regelverk bland annat inom transportområdet, men också genom höjd bensin- och dieselskatt.

En annan del är att minska tilldelningen av utsläppsrätter till svenska företag i EUs handelssystem.

Den tredje delen av strategin är att Sverige bidrar till andra länders energieffektivisering och omställning till förnybar energi.

– Rapporten kommer nu att gå ut på bred remiss till miljöorganisationer, näringslivet och myndigheter och lämnas över till den klimatpolitiska beredningen, kommenterade Andreas Carlgren när rapporten lämnades till regeringen.

Klimatåtgärder ger effekt

I slutet av juni redovisade också Naturvårdsverket åtgärderna i de lokala investeringsprogrammen LIP och Klimp. Åtgärderna beräknas minska utsläppen av växthusgaser med närmare två miljoner ton om året – cirka två tredjedelar av det svenska klimatmålet.

Samtidigt lämnade Vägverket, Banverket och SIKA sina underlag inför kommande långsiktiga infrastrukturplanering till regeringen. SIKA föreslår en differentierad kilometerskatt och en höjning av koldioxidskatten i ett första steg till 1,50–2,00 per kilo utsläpp, vilket innebär upp till 5 kronor per liter bränsle. Banverket pekar på potentialen för utsläppsminskningar – till exempel överflyttning av cirka 20 procent av lastbilstrafiken till järnväg, vilker minskar koldioxidutsläppen med en miljon ton per år.

Premiebudget spräcks av sug efter miljöbil

Enligt Bil Swedens prognoser i början av juli måste pengarna för miljöbilspremien mer än fördubblas – till drygt en halv miljard kronor. Miljöminister Andreas Carlgren säger till Svenska Dagbladet att regeringen kommer att skjuta till pengar om det fattas.

En rapport beställd av Nordiska ministerrådet visar att en minskning av utsläppen av växthusgaser i Norden på 60 procent till år 2050 inte skulle kosta mer än en procent Nordens sammanlagda bruttonationalprodukt.

Sent i juni rapporterades att sju av tio riskkapitalbolag vill satsa i miljöteknikbranschen. I rapporten Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden, 2007, kvartal 1 visas att cleantech är mest intressant för riskkapitalet, följt av medicinteknik. Rapporten är framtagen av Innovationsbron, Nutek och Svenska Riskkapitalföreningen.

Svensk-amerikanskt avtal om förnybar energi

28 juni undertecknades ett nytt samarbetsavtal mellan USA och Sverige. Avtalet innebär en fördjupad samverkan inom området förnybar energi och energieffektivisering med en särskild inriktning på teknikutveckling för biobränslen, effektivare motorer och fordon, standarder för fordon och bränslen, informationsutbyte om utsläppshandel och forskning om möjligheter till och effekter av ökad produktion av biomassa. En arbetsgrupp har bildats med deltagare från flera svenska och amerikanska myndigheter.

Sverige vann parakvatmålet

11 juli vann Sverige mot EG-kommissionen i ett mål om godkännande av det giftiga ämnet parakvat. EG-domstolen dömde till Sveriges favör och underkände därmed parakvat som bekämpningsmedel inom EU. Sverige stämde kommissionen 2004 sedan den godkänt det akut toxiska ämnet parakvat för användning i bekämpningsmedel. Ett beslut som innebar att parakvat skulle kunna godkännas i Sverige där ämnet varit förbjudet sedan 1983 på grund av dess akuta giftighet. Ämnet bedöms som extremt hälsofarligt och kan orsaka skador på lungor, hud och ögon och leder i värsta fall till döden.

Osäker kvicksilverlagring hindrades

I slutet av juni förhindrade ett svenskt initiativ att EUs medlemsländer permanent lagrar flytande kvicksilver med otillräckligt miljöskydd. Inför rådsmötet fanns förslag om att flytande kvicksilver skulle kunna föras till underjordisk förvaring, till exempel en nedlagd gruva. Efter svenska kontakter gav Nederländerna, Danmark, Belgien, Portugal, Polen och Italien istället aktivt stöd till det svenska förslaget, vilket rådet ställde sig bakom.

– Framförallt är det en stor miljöframgång att vi nu förhindrade att det blir en permanent lagring av flytande kvicksilver innan medlemsstaterna har fastställt de miljökrav som ska gälla. Ett förslag väntas senast år 2010, kommenterade miljöminister Andreas Carlgren.

Inget totalförbud mot bly i ammunition

Regeringen ställer fortsatt höga miljökrav på användandet av bly i ammunition, men ett totalförbud genomförs inte. Det kommande totalförbudet för bly i ammunition som skulle träda ikraft från den 1 januari 2008 upphävs. Men regeringen avser att sluta överenskommelser med jakt- och skytteorganisationer för att minska användandet av bly.

Nya trafikskatter ska rädda klimatet

Centerpartiet vill möta klimathotet med en samlad reform av skatterna på trafik.

Miljöminister Andreas Carlgren presenterade i Almedalen ett fyra-punkters-åtgärdsprogram, enligt Dagens Nyheter:

> En satsning på bränslesnåla bilar och en ny nationell definition av vad en miljöbil är

> Mer forskning kring bränslen och fordon med ett stort inslag av internationellt samarbete

> En större andel gröna bränslen i svenskarnas bilar

> En trafikskattereform som innefattar skatterna på koldioxid, fordon och förmåner

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.