nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist. FOTO: Avfall Sverige

”Skatt på förbränning missar målet”

Att beskatta avfallsförbränning ökar inte materialåtervinningen, skriver Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

  • Annons 1

Regeringens utredning kring förbränningsskatt och andra styrmedel för bränslebaserad el- och värmeproduktion har lämnats.

Först efter ett tilläggsdirektiv från regeringen inkluderar utredningen ett förslag om ett ekonomiskt styrmedel för avfallsförbränning.

Därför föreslår utredningen en skatt på 100 kronor per ton för avfall till förbränning. Av utredningens konsekvensanalys framgår att en sådan skatt skulle ha mycket små, om ens några, positiva effekter för ökad materialåtervinning.

Giftfri avfallshantering uppnås ej

Avfall Sverige är eniga med utredaren att syftet med en skatt på förbränning, att uppnå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering, inte uppnås.

En skatt i avfallsledet kan inte åtgärda problem som uppstår i produkt- och materialflödet. Avfall uppstår inte på grund av avfallshanteringen utan är ett resultat av vår konsumtion. Därför måste mer kraft läggas på att förebygga avfall. Producenterna måste se till att produkter utformas så att de inte innehåller giftiga ämnen och så att de går att återanvända eller återvinna.

Av diskussionerna att döma förefaller skälet till att införa en skatt på förbränning, vara att begränsa Sveriges försäljning av behandlingstjänsten energiutvinning ur avfall till utlandet, det som i dagligt tal ofta kallas import av avfall.

Klimatutsläppen minskar globalt

Import av avfall är för många som ett rött skynke. Men faktum är att de behandlingstjänster Sverige erbjuder andra länder ger stor miljönytta globalt, eftersom klimatutsläppen globalt sett minskar.

Tvärtemot vad man skulle kunna tro, leder en skatt på avfall troligen till priskonkurrens på förbränningstjänsten. Detta skulle kunna göra det billigare att förbränna avfall och därmed minska incitamentet att materialåtervinna, särskilt för verksamhetsavfall. Det skulle också påverka priset för den behandlingstjänst många anläggningar säljer till andra EU-länder.

Avfall Sverige kan i en färsk analys visa att en skatt på avfall till förbränning möjligen skulle kunna bidra till ökad materialåtervinning i Sverige om importerat avfall undantas.

För att en tänkt skatt skulle få avsedd effekt skulle alltså behandlingstjänster till utlandet undantas från skatt, vilket också sker i vissa EU-länder. Enklast är dock att inte införa skatten alls.

Läs mer om utredningen här.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.