Skärpning regeringen

Miljökrav i offentlig uppahndling ses som ett viktigt verktyg för att minska klimatpåverkan. Men regeringens styrning saknar koppling till klimatmålet och andra miljömål, visar en granskning.

Miljökrav i offentlig upphandling är ett styrmedel som ska bidra till att etappmålet för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås. Etappmålet innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara 20 miljoner ton lägre jämfört med 1990-års nivåer.

Nu har Riksrevisionen granskat styrmedlet och kontentan är att regeringens styrning måste stärkas. Regeringens handlingsplan för miljökrav i offentlig upphandling saknar koppling till etappmålet och andra miljökvalitetsmål då handlingsplanen mest fokuserar på själva processen att ställa miljökrav. Därför går det inte att dra några slutsatser om vilka produktgrupper som upphandlas och hur många av upphandlingarna som faktiskt resulterar i miljöanpassade produkter. Att säga om styrmedlet bidrar till etappmålet är omöjligt.

– Miljökrav i offentlig upphandling riskerar att bli en symbolåtgärd utan tydlig effekt på klimatmålet. Om regeringens styrning stärks kan det bidra till minskade utsläpp till en lägre kostnad för samhället, säger riksrevisor Claes Norgren.

Nu föreslår Riksrevisionen att regeringen knyter handlingsplanen till klimatmålet så att syftet blir tydligare. De bör också utreda om det går att utse flera prioriterade produktgrupper. Bland annat har de tvingande kraven i miljöbilsförordningen som offentlig sektor använder vid miljöbilsköp lett till miljövinster till låga kostnader.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.