Sikte på hållbarhet

Utvecklingen går mot hållbarhetssystem, där man förutom miljön, tar hänsyn till ekonomiska, sociala och etiska frågor. Och här måste de stora företagen gå före och ta sitt ansvar.
Det menar Magnus Enell, miljöchef på ITT Flygt – ett företag inom miljösfären som försöker vara ett föredöme.

Miljöfrågorna har länge varit en självklar del av ITT Flygt; från början främst som en del av företagets verksamhet med inriktning på tillverkning av pumpar, luftningssystem samt utrustning för vattentransport och vattenrening. Men senare har miljöfrågorna blivit en del av företagets profil.

– Under vår förre VD Leif E. Carlsson intensifierades vårt miljöarbete. Han menade att vi själva måste vara det goda exemplet och sträcka oss betydligt längre än miljölagstiftningen gör, berättar Magnus Enell.

Medlem GRI

Denna ambition förstärktes ytterligare när det amerikanska moderbolaget ITT Industries 1997 tillfrågades om de ville vara med i GRI, Global Reporting Initiative. Detta skedde också genom just dotterbolaget Flygt och numera sitter Magnus Enell med i styrelsen för GRI i egenskap av miljöchef. Han arbetar också aktivt inom flera av ISOs arbetsgrupper med utveckling av miljöledningssystem.

Magnus Enell har en stor tro på näringslivets möjligheter att vara föregångare och menar att det är företagen som måste ta ansvaret i tider då stat och kommun skär ner och inte har resurser att driva miljöarbetet tillräckligt hårt.

– Jag anser att politiker nedrustar för mycket utan att säga att näringslivet måste ta ansvaret, konstaterar han. Men sedan vill de gärna ta åt sig äran när något positivt sker.

Begränsade kostnader

Han är dock noga med att påpeka att det faktiskt inte kostar näringslivet så mycket pengar att driva miljöfrågorna. Många gånger betalar det sig mer än man tror, inte minst ur ett rekryteringsperspektiv.

– Det är oerhört viktigt gentemot personalen att satsa på miljön. Genom att göra mer än vad som krävs, samtidigt som arbetsplatsen är trivsam, vill folk stanna och produktiviteten ökar. Och minst lika viktigt är det för att få framtida anställda, konstaterar Magnus Enell. Konkurrensen blir allt tuffare med andra verksamheter om kompetent personal.

Han pekar också på det faktum att ITT Flygt har stärkt sitt varumärke genom att de blivit kända för att satsa på miljöfrågor och hållbarhetsutveckling. Många studenter på universiteten vill därför arbeta hos dem.

Allt fler

Inom näringslivet har även allt fler mindre företag insett vikten av att ta hänsyn till miljöfrågorna, om inte annat så i egenskap av underleverantörer.

– Jag tror att väldigt många små- och medelstora företag är intresserade av att satsa mer på miljöfrågorna, men de har valt att låta de ledande företagen staka ut vägen först, konstaterar Magnus Enell.

I sammanhanget kan konstateras att ITT Flygt inte längre ställer krav på att deras underleverantörer ska vara certifierade enligt ISO 14001. Istället är strategin att ställa krav på att någon form av miljöledningssystem är infört, det vill säga en mjukare formulering som ger möjlighet till fler olika initiativ. Tanken är att ISO 14001 i framtiden förmodligen kommer att integreras i ett så kallat hållbarhetssystem, där man lika mycket som till miljön tar hänsyn till ekonomiska, sociala och etiska frågeställningar kring sitt företagande. I ett sådant perspektiv kanske inte ens en certifiering är giltig som delsteg.

Hållbarhetsutveckling

Hållbarhetsbegreppet har redan intagit en starkt position hos ITT Flygt och de var också det första företaget i världen som testade att genomföra en så kallad hållbarhetsdeklaration 1999.

– Vi trodde att det skulle bli ett oerhört tungt arbete, men faktiskt märkte vi att den mesta informationen redan fanns, berättar Magnus Enell. Vad som krävdes var att skapa ett system där allt kopplades samman. Exempelvis insåg vi att personalavdelningen hade mycket kunskaper som gick att koppla samman med funktionerna kring ekonomi och miljö.

Han talar engagerat kring vikten av att etiska och sociala frågor integreras i alla företag på samma sätt som miljöfrågorna är det idag och pekar på att de själva inte längre har en miljöpolicy. Den har ersatts med en hållbarhetspolicy.

Olika kapital

Sedan 1995 arbetar också ITT Flygt med ett internt system kallat ESH, Environment, Safety och Health, som ska genomsyra organisationen. Med det nya hållbarhetsbegreppet börjar ett helt nytt synsätt på företagande växa fram. Att man nu också är i färd med att sätta ett pris på vad de olika bitarna kostar ur ett hållbarhetsperspektivet och vad det skulle kosta att inte vidta några miljömässiga, etiska eller sociala ställningstagande, är ytterligare ett steg på vägen.

– Men vi kommer inte att avbryta vårt arbete oavsett vilket plustecken vi får, säger Magnus Enell. Det viktiga är att vi tar hänsyn till olika kostnader och till alla former av kapital; finansiellt kapital, humankapital, miljökapital och resurskapital. Det måste alla företagsledare lära sig att göra i framtiden.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.