Samarbetsprojekt för bättre egenkontroll

På länsstyrelsen i Jönköping satsar man på att hjälpa företag att förbättra sin egenkontroll. Genom projektet Miljöstrategisk näringslivsutveckling hoppas man kunna skapa konkurrensfördelar för många små företag och förbättra deras miljöarbete.

Samarbetsprojekt för bättre egenkontroll

Miljöfrågor blir allt viktigare för företagen. Både skärpta lagkrav och kundkrav ställer många företag, särskilt mindre, inför helt nya utmaningar. Att inte ha ett genomtänkt miljöarbete och tillräckliga kunskaper om egenkontroll kan slå tillbaka både ekonomiskt och ut ett konkurrensperspektiv. I Jönköpings län är situationen på området varken bättre eller sämre än i andra delar av landet, men däremot har området ovanligt många mindre tillverkande företag som just har att brottas med miljöhanteringsproblematiken. För att möta och utveckla länets företag har man därför startat projektet Miljöstrategiskt näringslivsutveckling och sedan i mars i år är Daniel Badman anställts som projektledare.

Medvetandegöra

– Projektets idé är att medvetandegöra att man har nytta även ur ett affärsperspektiv av god egenkontroll, säger Daniel Badman. Genom projektet vill vi stärka konkurrenskraften. Han påpekar också att Jönköpings län är ett lite speciellt län med många små tillverkande förtag vars verksamhet har miljöpåverkan, samtidigt som de inte alltid har resurser, personal eller kompetens att uppfylla alla krav på ett tillfredsställande sätt.

– Mest handlar det om tid och jag är övertygad om att inte något företag vill skada miljön, betonar Daniel Badman.

Han uppdrag har en samordnande karaktär och han arbetar inte i någon större omfattning direkt mot företagen utan försöker inspirera olika näringslivsorganisationer, kommunala näringslivskontor och branschorganisationer till att starta projekt.

Finansieringshjälp

– Insatsernas fokus ligger på egenkontroll, internt miljöarbete och på att jag ska vara en katalysator, säger Daniel Badman. Men det kan också handla om att hjälpa till med finansiering genom några av de fonder som finns eller via EU-stöd.

Hittills har tre projekt sett dagens ljus. Ett av projekten, som involverar tiotalet företag inom den galvaniska ytbehandlingsbranschen, har kommit längst och nu är inne i en avslutningsfas.

Här handlar det om ett pilotprojekt med syfte att utveckla insikten om miljöarbetets betydelse i branschen för galvanisk ytbehandling och att skapa en helhetsbild av branschens strategiska position på miljöområdet i länet. Man såg också på de deltagande företagens förmåga att kommunicera sitt miljöarbete och indirekt använda det som en konkurrensfördel. Vidare gjorde man en översyn av den kompetens som fanns gällande lagkrav och leverantörernas miljöarbete. Ur allt analysarbete har sedan handlingsplaner skapats.

Stora behov

– Man kom fram till att det fanns ett klart behov av att utveckla miljöledningen och att koppla detta till marknad och lagstiftning, betonar Daniel Badman.

Ett faktum är att det handlar om en bransch som hanterar mycket kemikalier och där man är mycket beroende av sina kemikalieleverantörer. Man upplevde det svårt att riktigt bedöma om det de säger verkligen stämmer ur ett miljöperspektiv.

Ett annat projekt som ligger i startfasen handlar om egenkontroll och är uppbyggt kring ett 30-tal utbildningsträffar för att möta det behov av kunskap som finns gällande området. Ytterligare ett projekt handlar om miljödiplomering av tillverkande företag.

– Intresset för projektet är stort, men när det gäller mindre företag så måste man komma vid rätt tidpunkt och har rätt fokus så att det berör dem, konstaterar Daniel Badman. Men det finns ett stort behov, inte minst gäller det lagstiftningen och egenkontrollen.

Kan förlängas

Mycket talar nu för att projektet, som löper till årsskiftet, förlängs eftersom intresset varit så pass stort. Daniel Badman tror också många mindre företag brottas med brist på tid och det faktum att de inte vet vad som finns att göra på miljöområdet. Men om projektet får fotsätt kommer säkert fler att se att miljösatsningar också är en klar konkurrensfaktor.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.