Saknas incitament för hållbar marksanering

Byggbranschen Det ständigt växande behovet av bostäder ställer nya krav på sanering av mark och vatten. Det är dags att lämna förlegade metoder som grävsanering bakom sig och satsa på moderna metoder som löser miljöproblemen på sikt istället för att skjuta dem framför sig.

Saknas incitament för hållbar marksanering

Städernas behov av att att ställa om gammal industrimark till bostadsområden är en stor utmaning. Saneringen ska helst vara både snabb och miljömässigt hållbar.

Idag sker sanering oftast med hjälp av mekaniska och kemiska tekniker. Vanligast är grävsanering där förorenad jord grävs upp, läggs på lastbil och transporteras för deponi. I de flesta fall behandlas inte jordarna, vilket i praktiken betyder att man bara flyttar ett problem från en plats till en annan.

Måste öka takten

Detta innebär fortsatt risk för spridning av miljögifter. En fortsatt risk att hitta spår av miljögifter – i våra barn, i vår mat, i våra hav och insjöar. Det är inte rimligt. Vi måste öka takten med att hitta och åtgärda utsläppskällorna.

Det finns alternativ. Genom att behandla förorenade jordar på plats (in-situ) med biologiska metoder där mikroorganismer bryter ned föroreningarna, undviks både deponi och tunga transporter. Dessa projekt tar längre tid än traditionella, men förstör inte området och tillåter ofta verksamhet att pågå under tiden.

Men för att hållbara, biologiska sanerinsgmetoder ska ha en chans på marknaden krävs en helhetssyn i branschen. Det behövs en gemensam ambition att använda och utveckla långsiktigt hållbara saneringsmetoder. Hela processen måste ses över – upphandlingen, byggprocessen och hanteringen av det förorenade materialet.

Incitament saknas

Idag saknas incitament och förutsättningar för en sådan utveckling.

• Kontraktens utformning gör att entreprenörer tjänar mer pengar på traditionell sanering än att försöka rena på plats och återanvända jord. Ju större mängd som transporteras bort, desto fler ändringar och tillägg och därmed också högre intäkter.

• Saneringsåtgärderna planeras för sent. Dålig framförhållning gör att snabb och mindre miljömässig hantering premieras – trots att det i slutändan kostar mer för både miljön och skattebetalarna.

Goda exempel jobbar i motvind. Men de finns: I Boden är sanering av klorerade kolväten med bakterier på gång, Stockholm Parkering sanerar bergrum med mikroorganismen archaea, Norrköping har genomfört en upphandling som ställer krav på biologisk behandling av jorden och NCC jobbar enligt en cirkulär affärsmodell i projektet Loop Rock.

De har tagit steget. Men det räcker inte. Vi måste bli fler som följer efter. Och vi måste göra det möjligt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.