Så ska Västsverige lyckas med vindkraften

Vinskraftutsbyggnaden står inför en kraftfull explosion, men prövningsprocessen är för långsam. Västsvenska Industri- och Handelskammaren har definierat lösningen på problemet.

Så ska Västsverige lyckas med vindkraften

Handelskammaren inledde i våras ett nära samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland. Resultatet av samarbetet presenteras nu i en rapport med titeln ”The Neverending Story – Om utdragna och komplicerade processer för tillståndsprövning av vindkraft och hur vi effektiviserar dem”. Rapporten mynnar ut i ett antal konkreta förslag på hur processen kan effektiviseras.

De nitton uppmaningar som Handelskammaren riktar till länstyrelsen är:

1. Inför tidsplan med striktare tidsramar.

2. Tydliggör tidsplanen tidigt i processen.

3. Inför tätare kontakter med handläggare.

4. Undvik byte av handläggare under processen.

5. Öka tillgången till sakkunniga som rådgivare till verksamhetsutövaren.

6. Utvidga telefontiden.

7. Inför krav på att återkomma inom en viss tid, exempelvis 48 timmar efter lämnat meddelande.

8. Inför internplanering där handläggaren bokar preliminärdatum för processens olika steg.

9. Erbjud på förhand fasta datum för samråd då länsstyrelsen finns till förfogande.

10. Begär in kompletteringar i tid, särskilt de som avser säsongsberoende information.

11. Ge tydligare och tidigare besked till verksamhetsutövaren ”vart det barkar”.

12. Inför blankettförfarande som stöd.

13. Ta fram en mall för vad samrådsunderlag, tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla. Denna mall bör göras tillgänglig på länsstyrelsens hemsida.

14. Rättssäkra prövningsprocessen genom bindande förhandsbesked.

15. Begränsa sakägarkretsen.

16. Skapa resurser för att hantera kartmaterial med GIS. GIS skulle t ex kunna vara ett hjälpmedel för att få information om rödlistade arter och deras utbredningsområden.

17. Ta en mer aktiv roll i den allmänna debatten för att lyfta de nationella energimålen, skapa positiv opinion kring vindkraft och stärka kommunpolitikerna med korrekta argument.

18. Samordna länsstyrelsernas arbete.

19. Tillsätt ökade resurser till vindkraftsprövning.

Fakta

Rapporten i helhet:

www.handelskammaren.net/rapporter

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.