Så ska Sverige uppfylla EU-löften om biologisk mångfald

Biologisk mångfald Till år 2030 ska Sverige förbättra tillståndet för flera naturtyper och arter; dessutom ska arealen skyddade områden öka.

Så ska Sverige uppfylla EU-löften om biologisk mångfald
Ett av Sveriges åtaganden är att förbättra statusen för 14 arter och 9 naturtyper.

Sverige är en aktiv deltagare i EU:s strategi för biologisk mångfald och har därmed åtagit sig att implementera åtgärder för att skydda naturen, bevara arter och motverka nedgången av ekosystemen. Nu har regeringen beslutat om ambitionsnivån för Sveriges utfästelser och Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har rapporterat det vidare till EU.

Ökning av skyddade områden

Sverige har bland annat åtagit sig att öka skyddet av natur, vilket innebär att andelen formellt skyddade områden kommer att öka från 15,5 procent till 17,7 procent under perioden 2022-2030. Denna ökning kommer främst att uppnås genom att befintliga och planerade områden för formellt skydd utvidgas.

Förbättrad status för 14 arter

Vidare har Sverige förbundit sig att förbättra statusen för 14 arter och 9 naturtyper. Bland de inkluderade arterna finns ängshök, årta, större ekbock, alvarmalört, mustaschfladdermus och klockgroda. De identifierade naturtyperna inkluderar alvar, näringsrik granskog, näringsfattig bokskog och rikkärr.

Utöver det har Sverige även åtagit sig att inte försämra situationen för hällebräcka, kärrsnäppa, cinnoberbagge, sandödla, kalkgrynsnäcka, taigafjällfly, gulyxne, större vattensalamander och käppkrokmossa. Dessutom har man gjort denna åtagelse för naturtyperna taiga, svämängar och kalktuffkällor.

– Detta blir ett viktigt första bidrag från Sverige till det gemensamma arbetet med att skydda och återställa den biologiska mångfalden inom EU, säger Helene Lindahl på Naturvårdsverket, i en kommentar.

Sverige har meddelat att det inte är möjligt att hindra försämringen för 22 arter och en naturtyp på grund av faktorer som ligger utanför Sveriges kontroll. Naturvårdsverket har också presenterat rapporter om vilka åtgärder som krävs för att uppnå förbättringar samt när dessa åtgärder behöver genomföras.

I höst kommer EU-kommissionen att analysera medlemsländernas åtaganden för att bedöma om de är tillräckliga för att nå målen i EU:s strategi för biologisk mångfald.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.