Så räddar vi den biologiska mångfalden

Ekosystemtjänster, grön ekonomi och hållbar infrastruktur. I en rapport som släpps idag listar Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen 100 möjliga åtgärder för att skydda våra ekosystem och den biologiska mångfalden.

I oktober 2010 enades världens länder om en strategisk plan för att skydda biologisk mångfald och ekosystem, den så kallade Nagoya-planen. Planen är kopplad till FN-konventionen om biologisk mångfald och omfattar 20 mål som ska vara uppnådda till år 2020, i några fall ännu snabbare. Två av målen är exempelvis att förluster och vinster av biologisk mångfald ska redovisas i nationalräkenskaperna och att subventioner som är skadliga för den biologiska mångfalden ska avskaffas eller förändras.

Mycket kvar

Men mycket återstår att göra i Sverige menar Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden. De nationella miljökvalitetsmål som styrt mycket av det nationella miljöarbetet de senaste decennierna är otillräckliga i förhållande till Nagoyamålen. Ribban måste höjas rejält och det finns mycket att vinna på att göra så. De tjänster ekosystemen levererar till oss människor är värda mångdubbelt mer än vad det kostar att förhindra att de skadas eller förstörs. På Nagoyamötet konstaterade vetenskapen samstämmigt att nuvarande trend måste brytas. Annars är risken stor att vi passerar kritiska trösklar för utarmning. Då blir även konsekvenserna för människan dramatiska.

100 förslag

I en rapport som släpps idag listar Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden gemensamt 100 åtgärdsförslag som bör genomföras för att Sverige ska leva upp till Nagoyaplanen – allt från grön ekonomi och att värdera ekosystemtjänster till grön infrastruktur. Rapporten fokuserar framförallt på vad som kan göras på ett politiskt plan.

Här är några av förslagen:

• Genomför en nationell värdering av ekosystemtjänster.

• Förändra EU:s jordbrukspolitik så att bidragsmedel kopplas till höga krav på miljöåtgärder.

• Inför bindande regler om hållbarhetskrav vid offentlig upphandling av varor som kan ha stor påverkan på viktiga ekosystem.

• Förändra EU:s fiskepolitik så att bestånden förvaltas genom ekosystembaserade långsiktiga planer.

• Tillsätt en utredning med uppdrag att ta fram en ny skogspolitik som beaktar Nagoyamålen.

• Förbättra naturvårdshänsynen enligt skogsvårdslagen. Skärp och förtydliga reglerna.

• Skapa en integrerad havsförvaltning för hela Östersjön.

• Stoppa all avverkning av naturskogar med höga biologiska, sociala och kulturella värden.

• Skapa tillräckliga resurser, såväl ekonomiskt som i form av myndighetskapacitet, för att genomföra åtgärdsprogrammen för hotade arter.

• Förstärk utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård i statsbudgeten från 2012 års nivå.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste