Så kan tillståndsprövningen bli snabbare

En långsam tillståndsprövning är en konkurrensnackdel och ett hot mot teknikinvesteringar som kan bidra till att minska industrins miljöbelastning. Landets landshövdingar har nu presenterat konreta förslag till hur problemet ska lösas.

När det gäller tillståndsprövningen har miljöbalkskommittén i uppdrag att se över hur den kan förändras. Kommittén har i ett delbetänkande som lades fram i juni förra året berört tillståndsprövningen utan att för den skull lägga några konkreta förslag. I betänkandet skisserar de en vision av hur alla stora verksamheter som på olika sätt påverkar miljön i framtiden skulle kunna tillståndsprövas hos förvaltningsmyndigheter. Det skulle innebära att miljödomstolarna som idag prövar en del av dessa verksamheter främst skulle pröva överklaganden. Den här visionen förutsätter dock en ny myndighetsorganisation som innebär att all tillståndsprövning av stora verksamheter i framtiden skulle ske hos ett litet antal myndigheter.

Konkreta förslag

I november ifjol skrev landshövdingarna Gerhard Larsson från Västernorrland och Lorentz Andersson från Västerbotten till regeringen och krävde skyndsammare tillståndsprövning för nya industri- och infrastrukturprojekt. De menar att det ska ske genom lagändringar i Miljöbalken och plan- och bygglagen. Framställningen skedde på alla landshövdingars vägnar. Gerhard Larsson har nu på uppdrag av alla landshövdingar lämnat konkreta förslag till Miljöbalkskommittén om hur förenklingar skulle kunna göras. För det första föreslår de att en samlad myndighetsprövning bör prövas för tillstånd enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Vidare vill de införa en tidsgräns för tillståndsprocessen. Gränsen skulle enligt Gerhard Larsson kunna sättas vid ett år. Det kan jämföras med nuläget där processen i vissa fall kan ta flera år. I ett extremfall när SCA sökte tillstånd för utbyggnad i Ortviken, Sundsvall, Västernorrland tog processen med den hittillsvarande ordning 12 år innan besked kunde ges.

Begränsa överklagningar

Vidare föreslår landshövdingarna att statens uppfattningar i olika myndigheter ska samordnas i en regional myndighet som gärna kan vara länsstyrelsen. Ärenden bör också flyttas över från domstol till länsstyrelsen och det bör ges ekonomiska förutsättningar att flytta viss tillsyn från länsstyrelsen till kommuner. Till sist föreslår de att man ska begränsa antalet möjligheter till överprövning i ett och samma ärende. Som det är idag kan exempelvis en granne först överklaga beslut om bygglov i fyra instanser sedan överklaga tillstånd till miljöfarlig verksamhet i två instanser. Vidare kan man överklaga antagande av ny detaljplan i två instanser. Landshövdingarna menar att en begränsning kan ske utan att det demokratiska inflytande från de berörda inskränks.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.